Lilla Edets kommun - startsida

Trafikanordningsplan


Vid arbeten som utförs på kommunens trafikytor och som berör något trafikantslag, fordon, såväl som gång- och cykeltrafikanter, ska en trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, upprättas av byggherren, dess entreprenör eller den byggherren anlitar för detta.


TA-plan ska upprättas vid t.ex. grävarbeten, uppställning av byggställningar eller kranar, öppning av brunnar etc.TA-planen ska redovisa hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen så att såväl trafikanter som personal skyddas mot olyckor samt för att minimera störningar i trafiken. Funktionsnedsattas liksom gång- och cykeltrafikens behov ska särskilt beaktas.


Kommunen bedömer också om ytterligare insatser och säkerhetsåtgärder krävs för att arbetena ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Vid utformning av TA-plan ska även de ytor som arbetsmaskiner och transportfordon kräver beaktas.


Om det finns behov av att tillfälligt flytta en busshållplats, eller att busslinjens sträckning måste ändras, ska Västtrafik kontaktas i god tid innan arbetet påbörjas, dock senast tio arbetsdagar före planerad start.


TA-planen skickas in för granskning senast tio arbetsdagar innan påbörjat arbete. TA-planen granskas av kommunen innan övriga tillstånd kan erhållas.En kopia av granskad TA-plan ska alltid finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.


Om byggherren vill sätta upp informationsskyltar om pågående arbete ska dessa placeras inom arbetsområdet och får endast finnas på plats under byggtiden. Storlek och placering ska göras i samråd med kommunen.

Senast uppdaterad: 2019-09-30
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »