Lilla Edets kommun - startsida

FÖP Lödöse

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Lödöse kompletterar Översiktsplanen (ÖP 2012) i de geografiska delar som denna FÖP behandlar. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-22, § 54, att anta fördjupad översiktsplan för Lödöse och planen vann lagakraft 2014-11-21.

Skälet att kommunen väljer att fördjupa planen är att den långsiktiga bebyggelseutvecklingen i Lödöse behöver bearbetas mer utförligt än vad som är gjort i den kommunomfattande översiktplanen. Fördjupningen av översiktsplanen för Lödöse utgår från ÖP 2012 och utgör en konkretisering av översiktsplanens mer övergripande strategier och mål.

Läsanvisning

Till höger på denna sida finns de dokument som tillhör FÖP Lödöse. Fördjupningen av översiktsplanen för Lödöse är indelad i fem delar.

Del 1 - Planförslag

Planförslag, som är denna handling, är huvuddokumentet. Inledningsvis görs en sammanfattning och sedan en introduktion till vad en fördjupning av översiktsplanen är, planens syfte, hur arbetet bedrivs och en bakgrundsbeskrivning av vad som skett hittills samt omvärldssammanhanget. Denna inledning utgör planens överordnade utgångspunkter. Viktiga platsspecifika förutsättningar redovisas i form av styrkor och svagheter i kapitlet Möjligheter och Utmaningar. Utgångspunkter och förutsättningar mynnar ut i fyra huvudmål för Lödöse i framtiden. Utifrån målen redovisas sedan planförslaget i en markanvändningskarta och en rekommendationskarta. Avslutningsvis följer en beskrivning av hur planen förhåller sig till berörda riksintressen, planens konsekvenser och helt kort om fortsatt arbete.
Till del 1 hör separat markanvändningskarta i A3 (bilaga 1)

Del 2 - Förutsättningar

Förutsättningar, är en tematiskt indelad beskrivning, dels av platsspecifika förutsättningar, dels av utgångspunkter i form av tidigare ställningstaganden i den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2012.

Del 3 - Miljökonsekvensbeskrivning

När en kommun upprättar en översiktsplan ska kommunen enligt miljöbalken (MB) göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas (MB 6 kap, 11 §).

Del 4 - Samrådsredogörelsen

Samrådsredogörelsen redogör för de yttranden som kom in under samrådet samt redovisar kommunens svar och förslag till revidering av handlingarna.

Del 5 - Utlåtande

Utställningsutlåtande, redogör för de yttranden som kom in under utställningen samt redovisar kommunens svar och förslag till revidering av handlingarna inför antagandet.

Rapport — klimatanpassning av Lödöse, är ett bakgrundsmaterial till FÖP Lödöse. Rapporten bifogas för att förstå bakgrunden kring klimatanpassning i FÖP Lödöse
Senast uppdaterad: 2019-04-25
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »