Grundsärskola och träningsskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning till följd av en utvecklingsstörning och/eller hjärnskada finns grundsärskolan som en rättighet när grundskolans kunskapskrav är omöjliga att nå. Inom den obligatoriska särskolan finns två olika undervisningsformer.

Grundsärskolans vision är: Vi ska lära och leva för en framtid tillsammans! Denna vision genomsyrar hela skolans verksamhet.

  • Undervisningen präglas av ett tillåtande gruppklimat.
  • Eleverna blir sedda och pedagogerna visar att de tror på deras förmågor
  • Undervisningen är individualiserad
  • Elever och pedagoger har ett positivt förhållningssätt till varandra

Grundsärskola

Grundsärskolan består av nio årskurser och ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Engagerande personal

På skolan arbetar engagerande vuxna, vilka blir förebilder för våra elever. Alla på skolan arbetar för att elever och vuxna ska trivas tillsammans och ha en god arbetsmiljö. Eleverna möts med respekt. All form av mobbning och kränkande behandling uppmärksammas omgående.

Grundsärskolan finns på Tingbergsskolan, Lödöse. Samarbete sker mellan grundsärskolan och grundskolan på både individ- och gruppnivå. Personalen består av specialpedagoger, lärare och resurspedagoger.

För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling ska skolan ha ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Ansökan till grundsärskola och träningsskola

Innan ditt barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare.

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om antagning till särskolan. Erbjudande om plats i grundsärskolan beslutas av verksamhetschef skola.

Ansökan skickas till


Leif Gardtman
Verksamhetschef
Sektor bildning
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?