Lilla Edets kommun - startsida

Bedömningspolicy 2015-2016

Vision


Alla Lilla Edets skolor ska kännetecknas av att:
  • Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen.
  • Alla elever är väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
  • Alla lärare utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap utifrån kollegialt lärande.
  • Kunskap om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Kunskapssyn


I Lilla Edets kommun ger vi eleverna kunskaper och förmågor som utgör en grund för
det livslånga lärandet. Undervisningens utformning ger, genom sin variation,
förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen. Vi har
höga förväntningar på våra elever. Genom att vi gör eleverna delaktiga är de väl
förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får
regelbunden återkoppling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära, utgör en grund för lärandet.

Lärarna arbetar utifrån kollegialt lärande, där kunskap om undervisning och om elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna utvecklar didaktisk kunskap om vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande.

Bedömning för lärande (BFL)


I kommunens regi, arbetar samtliga grundskolor med BFL, bedömning för lärande. BFL är ett förhållningssätt, som innebär att lärandet står i fokus. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning för att eleven ska veta var hon/han befinner sig i förhållande till målen och hur eleven ska komma vidare för att lärandet ska föras framåt.

För eleverna innebär det att vi i undervisningen utgår ifrån fem nyckelstrategier:

1. Tydliggör mål och kunskapskrav.
2. Skapar aktiviteter som synliggör lärandet.
3. Återkopplar så att elevens lärande förs framåt.
4. Aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.
5. Aktiverar eleven som ägare av sin egen lärprocess.

Bedömning


Bedömning av elevens kunskap sker med avsikt att ta reda på vad eleven lärt sig, hur det går att arbeta vidare samt vad som eleven behöver lära sig för att nå kunskapskraven. Den formativa bedömningen innebär att bedömning pågår hela tiden. Den summativa bedömningen sammanfattar kunskapen vid en viss tidpunkt för en elev. Betyg är en form av summativ bedömning och den bygger på det underlag som den formativa bedömningen ger. I skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften.  

Lärarna i Lilla Edets kommun samarbetar i bedömningsarbetet för att få fram all tillgänglig information om elevernas kunskaper. Ett exempel på detta är att lärarna sambedömer nationella prov.
 

Uppföljning och utvärdering


I Lilla Edets kommuns skolor arbetar vi systematiskt med uppföljning av elevernas
kunskapsutveckling. Det innebär att elevernas kunskapsutveckling och kunskapsnivåer i förhållande till läroplanernas mål följs upp ett flertal gånger varje läsår.
  • I Unikums verktyg “Kunskaper" för lärarna in bedömningar minst två gånger per termin i alla årskurser i grundskolan.
  • Terminsbetyg sätts i årskurs 6, 7, 8 och höstterminen årskurs 9.
  • Slutbetyg för grundskolan sätts efter årskurs 9.
  • Nationella prov genomförs i de ämnen och årskurser där de är obligatoriska.

Kunskapsuppföljningen använder lärarna tillsammans med eleverna för utvärdering och analys på individnivå och gruppnivå. Rektor använder kunskapsuppföljning för utvärdering och analys på skolnivå och individnivå. Tillsammans med lärarna och elevhälsan utvärderas undervisningen och lärande mot rådande styrdokument.
 

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »