Lilla Edets kommun - startsida

Ett högstadium?

Utbildningsnämnden har idag (2014-02-27) fattat beslut om att även fortsättningsvis bedriva undervisning för åk 7-9 på Tingbergsskolan i Lödöse, trots vikande elevunderlag. Det innebär att rektor har fått besked om förutsättningarna för läsåret 2014/2015. Planeringen sätter nu igång på allvar för att skapa en skolorganisation med åldersblandade klasser. Skolans utvecklingsarbete fortsätter för elevernas ökade måluppfyllelse.

__________________________________________________________________


Skolorna i Lilla Edet står inför stora utmaningar. Vi behöver förändra för att alla elever ska lyckas och nå goda resultat. Det pågår utvecklingsarbete, en del är att se över högstadieskolornas organisation.

Elevantalet på Tingbergsskolan årskurs 7-9 sjunker. Från höstterminen 2014 behöver organisationen anpassas. För att göra klasser av lämplig storlek måste Tingbergsskolan åldersblanda eleverna. Detta har väckt funderingar och ett alternativ har uppkommit:

Slå samman Tingbergsskolan och Fuxernaskolan årskurs 7-9 och få ett kommunalt högstadium i kommunen, på Fuxernaskolan.
 
• Lokalerna på Fuxernaskolan räcker för alla. Det finns ämnessalar, uppehållsytor och lärararbetsplatser.
• En större skola ger tjänsteunderlag för att ge behöriga lärare heltidstjänster.
• Med större lärartäthet kan vi organisera för specialundervisning.
• Ökade möjligheter till samverkan mellan lärare. I arbetslag kan man utveckla ämnesundervisningen tillsammans.

Högstadiet kommer att bestå av 310-360 elever.

Tidsplan utredning högstadieorganisation
16 december-16 januari Arbeta med tjänsteskrivelse
17 januari Dialog i presidiet. Visa och gå igenom utkast till tjänsteskrivelse
17 januari-22 januari Färdigställande av tjänsteskrivelse
23 januariSkicka ut tjänsteskrivelsen till utbildningsnämnden
27 januariSamverkan i FSG
30 januari Dialog och Bordläggning/Återremiss i UN
31 januari-26 februari Dialog med kommuninvånarna
31 januari - 26 februari Dialog med berörda föräldrar och elever
27 februari Beslut i UN

Frågor och svar

Varför behöver vi förändra?
Skolorna i Lilla Edet står inför stora utmaningar. Vi behöver förändra för att alla elever ska lyckas och nå goda resultat. Det pågår utvecklingsarbete, en del är att se över högstadieskolornas organisation.
 
Är detta ett politiskt uppdrag?
Nej. När det stod klart att Tingbergsskolan behöver åldersblanda klasserna till hösten på grund av få elever har reaktioner kommit från flera håll. Föräldrarådet, lärare och andra har frågat om eleverna inte kan flyttas till Fuxernaskolan istället. Därefter har bildningsförvaltningen tittat vidare på förutsättningarna.
 
Vilka är fördelarna med ett högstadium?

  • En större skola ger tjänsteunderlag för att ge behöriga lärare heltidstjänster. 
  • Med större lärartäthet kan vi organisera för specialundervisning. 
  • Ökade möjligheter till samverkan mellan lärare. I arbetslag kan man utveckla ämnesundervisningen tillsammans.
Hur många elever berörs?
Nästa år har Tingbergsskolan 122 högstadieelever och antalet fortsätter sjunka under några år.
På Fuxernaskolan går det 202 elever till hösten, även detta elevantal sjunker.

Får alla plats?
Lokalerna på Fuxernaskolan räcker för alla. Det finns ämnessalar, uppehållsytor och lärararbetsplatser. Se skisser nedan.
 
Kommer lärare att sägas upp?
Nej, det här handlar inte ekonomiska besparingar utan att använda de lärare vi har på bättre sätt.
 
När sker sammanslagningen?
Om man ska flytta Tingbergsskolans högstadium behöver det ske inför höstterminsstart 2014.

Skulle inte Lödöse växa?
Vi har positiv befolkningsökning i kommunen. Vi väntar en ökning av elevantalet i Lödöse med anledning av den. När man ser ett tillräckligt elevunderlag kan Tingbergsskolan upprustas för att starta igen i fräscha, moderna och ändamålsenliga lokaler.

Varför är mötena på Fuxernaskolan?

  • Vi väntar oss ett stort intresse och har därför valt en stor lokal. Här finns möjlighet att föräldrar med barn i Tingbergsskolan och Fuxernaskolan att mötas och höra vandras frågor och funderingar.
  • Med två mötestillfällen hoppas vi att fler får möjlighet att gå.
  • Det kommer också finnas möjlighet att se och uppleva lokalerna på plats.

Hur ser resultaten ut på Tingbergsskolan och Fuxernaskolan i förhållande till övriga Sverige?
På http://siris.skolverket.selänk till annan webbplats kan man söka skolresultat på skol- eller kommunnivå och jämföra med andra skolor och kommuner.
 
Hur upplever eleverna i Lilla Edets kommun sina skolor?
I vårens elevenkätsundersökning svarade eleverna i åk 8 Lilla Edets kommun så är:
(klicka för större bild)


- - -

Informationen uppdateras löpande
Senast uppdaterat 2013-12-20 15:54
 

Idéskisser över Fuxernaskolan


(klicka för större bild)
Senast uppdaterad: 2014-02-27
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »