Lilla Edets kommun - startsida

Suzukifiol

Kulturskolan erbjuder läsåret 2019-2020 elever i åldrarna 4-6 år undervisning i fiolspel enligt Suzukimetoden

Suzukimetoden, eller ”modersmålsmetoden” som den också kallas, innebär att barnen lär sig spela på samma sätt som det lär sig att tala, det vill säga genom att lyssna och härma. För att underlätta inlärningen finns alla stycken inspelade.

När barnet blir äldre och är moget för det tränas även notläsning.

Föräldrarna har en mycket viktig roll i suzukiundervisningen. För små barn är det närmast omöjligt att öva hemma utan stöd från en vuxen. Därför är det ett krav att en förälder närvarar vid lektionerna för att anteckna och sedan hjälpa barnet med övningen i hemmet.

Undervisningen innebär bland annat:
  • två lektionstillfällen per vecka. En grupplektion och en individuell lektion
  • individuella lektioner på överenskommen plats och tid
  • föräldramedverkan vid båda lektionstillfällena och ett obligatoriskt introduktionsmöte i början av terminen
  • terminsavgiften är 650 kronor
  • studiematerialet bekostas av målsman
  • fioler bekostas av målsman
Grupplektion tisdagar kl. 17.30-18.10 i Tingbergskolan.

Läs mer om Suzukimetoden nedan!

Suzukimetoden är en metod för instrumentalundervisning utvecklad av violinisten och pedagogen Schinichi Suzuki.Suzukis pedagogiska metod utgår från att varje barn föds med många anlag.
Dessa anlag kan sedan utvecklas till det som vi brukar kalla för talang. För att det ska ske behöver barnet få rätt stimulans och det är viktigt att det sker i tidig ålder. Han menar alltså att talang inte är medfödd utan något som kan utvecklas om barnet växer upp i en gynnsam miljö.
Suzukis metod brukar även kallas modersmålsmetoden. Alla barn lär sig att tala sitt modersmål, utan att plugga grammatik eller öva glosor. De lär sig genom att lyssna och imitera de vuxna. Efter många repetitioner talar de till sist flytande.

Inom Suzukimetoden används denna förmåga för att lära barn att spela instrument. Barnet ska så tidigt som möjligt lyssna på musik och så småningom efterlikna den på sitt instrument. Precis så som det fungerar med språkinlärning.

I början spelar barnet utan noter. Det lyssnar och imiterar sin lärare och förinspelad musik. Syftet är att barnet instinktivt ska inrätta sitt spel efter den hörda musiken och därigenom tidigt kunna spela rent och rytmiskt korrekt.

Repertoaren har en väl genomtänkt teknisk progression och man arbetar med varje stycke tills barnet kan stycket med så bra intonation, artikulation och uttryck som man kan kräva på den nivå barnet befinner sig. Man lämnar aldrig ett stycke utan det blir en del av repertoaren som ständigt förbättras i takt med att eleven utvecklas som instrumentalist.
Till suzukiböckerna finns tillhörande inspelningar och det är viktigt att barnet lyssnar till dessa varje dag.

Undervisningen består av både individuella lektioner och grupplektioner. Under de individuella lektionerna jobbar man med att utveckla teknik, hållning, klang och musikalitet. Det är oerhört viktigt att etablera en god hållning redan från början, för att utveckla en vacker ton. Därför läggs stort fokus och mycket tid på detta i början. Grupplektionerna innehåller mycket repertoarspel och utvecklar samspelsförmågan samt ger en social gemenskap.

Föräldrarna har en mycket betydelsefull roll inom Suzukimetoden. För små barn är det näst intill omöjligt att öva hemma på egen hand, utan hjälp från en vuxen. Det är därför ett krav att en vuxen – i regel en av föräldrarna- varje vecka deltar vid lektionerna hos läraren. Den vuxna gör anteckningar och försöker förstå allt som läraren säger, för att sedan hjälpa barnet med den dagliga övningen i hemmet. Det är helt avgörande att föräldern avsätter tid till detta varje dag. Syftet med övningen är självklart att förbättra fiolspelet men bör genomföras på ett lekfullt sätt utan orimligt höga krav från föräldern. Det är bättre att fokusera på en svårighet i taget istället för tio på en gång. Annars finns risk att eleven tappar lusten att spela.

När barnet blir större lär det sig även att läsa noter. Det går lättare när barnet redan kan många stycken och har fått en god teknisk grund på instrumentet.
En lämplig ålder att börja är ofta 4-6 år.
Målet är inte att eleverna ska bli professionella musiker. Musiken används istället som ett medel för att utveckla personligheten. Koncentrationsförmåga, minne, motorik och förmågan att lyssna utvecklas. De lär sig att samarbeta med andra barn och vuxna och får tidigt medverka i en seriös konstnärlig aktivitet. Dessutom stärks relationen mellan förälder och barn på ett positivt sätt.

Senast uppdaterad: 2019-08-20
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »