Antidiskriminering

Tidigare har Lilla Edets kommun arbetat med att ta fram årliga jämställdhetsplaner för att skapa lika rätt för kvinnor och män i frågor som rör arbete, anställning, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. 2017 antogs en ny diskrimineringslag av Sveriges riksdag. Den tar ett större grepp om lika möjligheter i arbetslivet där jämställdhet fortsatt ingår, men som nu ur ett arbetsgivarperspektiv går under namnet antidiskriminering.

Antidiskriminering syftar till att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp ojämlika förhållanden på arbetsplatsen. Lilla Edets kommuns antidiskrimineringsarbete utgår ifrån diskrimineringslagen och är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Varje chef inom Lilla Edets kommun ska systematiskt arbeta med antidiskriminering inom sin verksamhet för att motverka diskriminering och skapa lika möjligheter och rättigheter för alla nuvarande och framtida medarbetare. Antidiskrimineringsarbetet sker i dialog och samverkan med arbetsplatsens medarbetare.

Antidiskrimineringsarbetet handlar om att alla individer oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha lika rättigheter och möjligheter inom vår kommun. I arbetet ska vi som arbetsgivare motverka diskriminering på arbetsplatsen via aktiva åtgärder.

Fem områden undersöks i det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet

Nedan hittar du kärnan i diskrimineringslagen samt de fem områden som ska undersökas i och med det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

De fem områdena som undersöks:

 1. Arbetsförhållanden
 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

De sju diskrimineringsgrunderna är:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?