Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-04-12
Senast uppdaterad: 2016-04-12

Bidrag från länsstyrelsen för vattenprovtagning

Miljöavdelningen på Lilla Edets kommun har fått LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att genomföra vattenprovtagningar i kommunen. Provtagningarna kommer att ske under 2016 i 35 av kommunens bäckar och vattendrag. Syftet är att följa upp den provtagning som genomfördes för 5 år sedan och som visade att flera av kommunens vattendrag är belastade av näringsutsläpp från bland annat enskilda avlopp.
 
Ambitionen är att uppföljande provtagning ska genomföras var femte år för att övervaka förändringar. Provtagningen visar på halten av näringsämnen som kväve och fosfor, men även vattnets pH. Det är särskilt intressant att studera om mängden fosfor i våra vattendrag minskar, då många fastighetsägare just nu åtgärdar gamla avlopp. Avloppsanläggningar utan tillräcklig rening läcker ut fosfor men kan även vara ett hygienproblem.
 
Att minska mängden näringsämnen i våra vattendrag är ett viktigt miljöarbete, och är en del i att nå miljömålet Ingen övergödning.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »