Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-07-19
Senast uppdaterad: 2012-08-07

Kungörelse av Översiktsplan

Göta älv
En översiktsplan för Lilla Edets kommun har tagits fram och antogs 2012-06-13. Planen har vunnit laga kraft 12-07-11. Redaktionella ändringar kommer att ske i antagandehandlingarna och därefter läggs laga krafthandlingen ut på Lilla Edets kommuns webbplats.
 
Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga utveckling främst vad gäller strategiska frågor om markanvändning och byggande.
 
Planen är av programmässig och vägledande art och ger en samlad information om grunddragen i den avsedda användningen av mark och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
 
Ett grundläggande syfte med översiktsplanen är att ge förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och långsiktigt goda levnadsförhållanden utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar såväl bebyggelse-, näringslivs- och naturmiljö som arbete, boende, service, kultur, fritid och samhällsekonomi.
 
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.
 
För mer information kontakta Annika Ekvall 0520-65 95 96
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »