Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd, bland annat i form av försörjningsstöd.

Rätten till ekonomiskt bistånd

För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du ha ett faktiskt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan till exempel vara inkomst genom arbete, genom föräldrars underhållsskyldighet eller genom egna tillgångar. Du måste också söka de bidrag och ersättningar som finns innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Till exempel a-kassa/alfakassa, bostadsbidrag, bostadstillägg, underhållsstöd, vårdbidrag.

Har du utmätning från Kronofogdemyndigheten har du generellt sett inte rätt till ekonomiskt bistånd. Samma gäller för dig som har ålderspension/äldreförsörjningsstöd.

Har du eget företag förväntas du avyttra företaget eller ”lägga företaget vilande hos Bolagsverket” för att ha rätt till bistånd. Du måste skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.

Om du normalt har goda inkomster, men har sämre inkomster en enstaka månad är det inte säkert att du har rätt till ekonomiskt bistånd. Detta då du förväntas planera din ekonomiska situation och spara till perioder då inkomsterna är lägre.

Att bidra till sin försörjning

Kan du arbeta måste du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska följa planeringen med Arbetsförmedlingen. Du ska ta ett arbete som du blir anvisad. Detta gäller i första hand heltidsarbete. Du förväntas delta i den verksamhet, för arbetslösa, som du erbjuds.

Om du inte kan arbeta måste du vara sjukskriven och uppvisa ett läkarintyg alternativt att du har en aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Inkomster och tillgångar

Alla pengar som du och din familj får och kan förfoga över räknas normalt som inkomst. Dessa ska redovisas när du ansöker om försörjningsstöd. Även spelvinster, överskjutande skatt och arv måste redovisas. Tillgångar på banken och andra tillgångar minskar bidraget. Även sparande till pension räknas som inkomst om du kan ta ut pengarna.

Tillgångar som kan avyttras förväntas du sälja för att använda pengarna till din försörjning. Exempel på tillgångar är bil, motorcykel, husvagn och fastighet.

Barn får lov att ha kvar 15 % av prisbasbeloppet i sparande, det motsvarar 7140 kr år 2021. Finns det sparande över den summan förväntas det användas till barnets försörjning.

Hur mycket kan jag få?

Om du uppfyller kraven för att få rätt till bistånd görs en beräkning för aktuell månad. Bidraget ska ge dig en ”skälig levnadsnivå”. Det är ungefär samma som vad en låginkomsttagare i Lilla Edets kommun har råd med.

Så här räknas behovet ut

+ Personliga kostnader för varje person i hushållet
+ Kostnader som är gemensamma för hushållet
+ Hushållets skäliga kostnader
- Hushållets inkomster och tillgångar
= Hushållets nettobehov av försörjningsstöd

Blir det ett normunderskott, att hushållets inkomster blir under en skälig levnadsnivå kan mellanskillnaden beviljas. Blir det ett normöverskott ges ett avslag på ansökan.

Om du vill kan du göra en mycket förenklad beräkning på Socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Det finns en riksnorm som är avsedd att täcka de vanligaste levnadskostnaderna:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver riksnormen beräknas försörjningsstöd till skälig kostnad för:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Bistånd till livsföring i övrigt

Med bistånd till livsföring i övrigt menas till exempel skälig kostnad för:

 • läkarvård och medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • flyttkostnad
 • hemutrustning
 • Internet

Anmäl förändringar

Alla förändringar av inkomster och förhållanden i övrigt måste du snarast meddela till din socialsekreterare under den tiden du får ekonomiskt bistånd. Om du medvetet lämnar ofullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter kommer du att polisanmälas för bidragsbrott och kan då åtalas för bedrägeri.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Du måste överklaga senast tre veckor efter att du har fått beslutet, överklagan måste vara skriftlig. Med varje avslagsbeslut skickas en instruktion (besvärshänvisning) som beskriver hur du kan skriva en överklagan. Vill du ha hjälp med att överklaga kan du kontakta din socialsekreterare.

Registrering och sekretess

Du som får beslut om ekonomiskt bistånd blir registrerad i socialregistret. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Inga uppgifter om dig får lämnas ut till obehöriga. Du har själv rätt att få läsa din akt och lämna synpunkter på de utredningar som har gjorts om dig.

Nybesök

För att komma i kontakt med en socialsekreterare på Stöd och försörjning är du välkommen att ringa oss under vår telefontid, som du hittar på folderns baksida. Då tar vi de första uppgifterna om dig och informerar om vad du behöver lämna in för att vi ska kunna utreda om du har rätt att få ekonomiskt bistånd.

Exempel på handlingar som kan behöva lämnas in med din ansökan:

 • legitimation
 • kontoöversikt från bank där det syns vilka konton du har (detta gäller även om du bara har ett konto)
 • kontoutdrag från bank som visar de senaste tre månaderna (alla konton)
 • hyreskontrakt och hyresavi
 • uppgifter om lån och drift om du bor i egen fastighet eller bostadsrätt
 • specifikation på alla inkomster de senaste tre månaderna, till exempel lön, pension eller A-kassa
 • senaste slutskattesedeln
 • kvitto på betalda hyror och andra räkningar
 • handlingsplan från arbetsförmedlingen
 • andra uppgifter som kan vara viktiga, till exempel anställningsbevis och läkarintyg

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om det är något du inte förstår är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?