Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att rädda liv, egendom och miljö. En viktig del är att förebygga olyckor. Det görs genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten är också tillsynsmyndighet inom områdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor. En del av den myndighetsutövning som räddningstjänsten i Lilla Edets kommun gör, sker enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Räddningstjänsten Storgöteborg

Från och med den 1 januari 2023 har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Medarbetare och verksamhet från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har övergått till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Utbildning

En viktig del i det förebyggande arbetet är information och utbildning till allmänhet, företag och organisationer. Det finns flera olika utbildningar som ger deltagarna viktig kunskap i att rädda liv och kunna ingripa mot brand.

Heta arbeten

Utbildningen "Heta arbeten" riktar sig till dig som utför heta arbeten och som är brandvakt vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Heta arbeten avser de arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, lödning, gasskärning eller arbete med varmluftspistol. Heta arbeten är en utbildning som innehåller krav från försäkringsbranschen. Efter genomförd utbildning erhåller du ett certifikat. Certifikatet ska förnyas vart femte år. Anmälan sker till Brandskyddsföreningen.

Sevesodirektivet

EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. I Lilla Edets kommun finns två Sevesoanläggningar som hanterar kemikalier i sådan omfattning att det berörs av Sevesodirektivet.

Företag

Essity AB
Edet bruk, Emil Hägers väg
463 81 Lilla Edet

Skanska asfalt och betong AB

Mer information om Sevesodirektivet och de anläggningar det gäller finns på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats Länk till annan webbplats..

Larm vid olycka - Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en olyckshändelse larmas allmänheten genom VMA-larm - Viktigt Meddelande Till allmänheten. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal och så vidare under minst 2 minuter. Tyfonerna är placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område. När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radion för information

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?