Ansök om grävtillstånd

Innan du ska gräva i mark i Lilla Edets kommun måste du ansöka om grävtillstånd. Det kan gälla nedläggning av fiber, fjärrvärme, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Ansökan om tillstånd gör du till stadsmiljöenheten.

Du som söker tillstånd för grävning eller schaktning i allmän mark eller platsmark har skyldighet att under projekterings- och planeringsstadiet kontakta stadsmiljöenheten och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska få möjlighet att medverka i planeringen.

Kommunen tar ut avgift Öppnas i nytt fönster. för grävtillstånd och återställande av hårdgjord yta enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Så här går du tillväga för att söka grävtillstånd

1. Läs först noggrant igenom kommunens grävbestämmelser Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

2. Fyll i rätt blankett för grävtillstånd. Blanketter hittar du på sidan e-tjänster och blanketter.

3. Signera blankett och bifoga nödvändiga handlingar, exempelvis TA-plan, projekteringsritningar med mera. Det är ledningsägaren som ska signera, inte entreprenören.

4. Skicka in blankett till Lilla Edets kommun enligt de anvisningar som finns på blanketten.

5. Om blanketten är korrekt ifylld och nödvändiga handlingar är bifogade påbörjas handläggning av ärendet. Om information saknas i blankett kommer handläggaren kontakta dig för kompletteringar.

6. Du får besked om grävtillstånd.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vid arbeten som utförs på kommunens trafikytor och som berör något trafikantslag, fordon, såväl som gång- och cykeltrafikanter, ska en trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, upprättas av byggherren, dess entreprenör eller den byggherren anlitar för detta.

TA-plan ska upprättas när trafiken påverkas. Till exempel vid grävarbeten, uppställning av byggställningar eller kranar, öppning av brunnar. TA-planen ska redovisa hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen så att såväl trafikanter som personal skyddas mot olyckor samt för att minimera störningar i trafiken. Funktionsnedsattas liksom gång- och cykeltrafikens behov ska särskilt beaktas.

Kommunen bedömer också om ytterligare insatser och säkerhetsåtgärder krävs för att arbetena ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Vid utformning av TA-plan ska även de ytor som arbetsmaskiner och transportfordon kräver beaktas.

Om det finns behov av att tillfälligt flytta en busshållplats, eller att busslinjens sträckning måste ändras, ska Västtrafik kontaktas i god tid innan arbetet påbörjas, dock senast tio arbetsdagar före planerad start.

TA-planen skickas in för granskning senast tio arbetsdagar innan påbörjat arbete. TA-planen granskas av kommunen innan övriga tillstånd kan erhållas. En kopia av granskad TA-plan ska alltid finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.

Om byggherren vill sätta upp informationsskyltar om pågående arbete ska dessa placeras inom arbetsområdet och får endast finnas på plats under byggtiden. Storlek och placering ska göras i samråd med kommunen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?