Synpunkter och klagomål på utbildning

Har du klagomål på utbildningen i förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta förbättringsarbete.

Enligt skollagens 4 kap. 8 § är kommunen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten. Kommunen är även skyldig att ha skriftliga rutiner för hur klagomål hanteras. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska det åtgärdas.

Om du har ett klagomål du vill framföra gör du så här:

Kontakta i första hand verksamheten

Har du klagomål på utbildningen i förskolan, fritidshemmet eller skolan ska du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

Kontakta i andra hand rektor

Om personalen inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor på förskolan eller skolan.

Kontakta i tredje hand huvudman

I tredje hand kontaktar du huvudmannen som är Lilla Edets kommun. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Du kontaktar sektor bildning. Det gör du genom att skriva till kommunen@lillaedet.se Du kan även ringa kommunens växel 0520-65 95 00 så kopplas du till rätt person att handlägga synpunkten eller klagomålet.

Klagomålet blir offentlig handling

Tänk på att ditt klagomål eller din synpunkt blir en allmän handling och diarieförs när du skickar ärendet till kommunen. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den, sekretesskyddas.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.

Vad händer när jag lämnat ett klagomål?

Du kommer att få återkoppling på din synpunkt muntligt och skriftligt. Om du valt att vara anonym utreds och dokumenteras synpunkten/klagomålet, men ingen återkoppling sker.

Den kommunala verksamheten står under tillsyn av andra myndigheter. Om du inte är nöjd med verksamhetens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gäller din anmälan kränkning mot barn eller elev kan du vända dig till barn- och elevombudet (BEO). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?