Diarium

Ett diarium är ett register över vilka handlingar som finns hos kommunen. Diariet är offentligt och alla har rätt att söka och läsa i diariet. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

Offentlig handling

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla. Du kan vända dig till kommunens växel för att få ut handlingar.

För närvarande publicerar inte Lilla Edets kommun sitt diarium på webbplatsen.

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Om kommunen inte lämnar ut en handling, med hänvisning till att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?