Dataskyddsförordningen, GDPR

Det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras i Lilla Edets kommuns olika verksamheter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad och vilka krav som ställs på kommunens verksamheter.

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen stärker det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags hantering av personuppgifter vid jämförelse med Personuppgiftslagen (PUL) som gällde tidigare.

Hantering av personuppgifter

Det finns olika anledningar till att Lilla Edets kommun behöver hantera och spara dina personuppgifter. Syftet med att hantera, eller som det heter i dataskyddsförordningen, behandla personuppgifter, är för att kunna utföra olika typer av samhällsfunktioner och ge dig så bra service som möjligt. För att kommunen exempelvis ska kunna leverera vatten till din fastighet så behöver vi ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Har du barn som ska gå i skolan behöver vi veta personnummer och adress till dig och ditt barn. Annan behandling av personuppgifter bygger på frivillighet, vilket kan vara bilder eller filmer.

För varje personuppgiftsbehandling som utförs måste det finnas ett specifikt ändamål. Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Insamling och utlämning av personuppgifter

Personuppgifter inhämtas oftast direkt från dig, men ibland behöver vi hämta in uppgifter från exempelvis nationella databaser och offentliga register. Kommunen får inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att utföra sin behandling. Vid insamlandet av personuppgifter får du information om bland annat ändamålet och den rättsliga grunden för att dina personuppgifter behandlas. Om de insamlade personuppgifterna ska användas för annat ändamål än för det ursprungliga syftet ska du informeras om detta innan en sådan behandling utförs.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter, företag eller personer om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till leverantörer av datasystem, så kallade personuppgiftsbiträden. Kommunen upprättar då avtal med dessa för att se till att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och har det yttersta ansvaret och ”bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”. Varje nämnd i kommunen är en egen myndighet.

De nämnder som är personuppgiftsansvariga i Lilla Edets kommun är kommunstyrelse, bildningsnämnd, samhällsnämnd, socialnämnd och valnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun.

Kontaktuppgifter för respektive nämnd går via kommunbrevlådan kommunen@lillaedet.se, ange i rubriken/ämne: GDPR.

Dataskyddsombud

Varje myndighet som hanterar personuppgifter ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att bevaka att kommunen följer lagstiftningen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet hittar du högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?