Rättigheter

Information om dina rättigheter gällande hanteringen av dina personupgifter.

Registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och kan begära ut ett så kallat registerutdrag. Man kan bara begära registerutdrag om sig själv. Undantag finns för vårdnadshavare och förvaltare eller god man, såvida det inte råder sekretess. Det är i regel kostnadsfritt att begära ut ett registerutdrag per år. Registerutdraget ska vara den registrerade tillhanda inom en månad om det inte är en komplicerad begäran, då förlängs svarstiden.

Rättelse, radering eller begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till kommunen för att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Inom kommunal verksamhet är den möjligheten dock väldigt begränsad på grund av annan lagstiftning som stödjer kommunens hantering av personuppgifter.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter i vissa situationer. Det är exempelvis när du anser att dina uppgifter inte är korrekta och därför har begärt rättelse. Då kan behandlingen begränsas under den tid som utredningen pågår.

Invändning mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som kommunen utför med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om kommunen anser att sådan behandling ändå ska ske, måste kommunen visa att det krävs enligt lag.

Det finns också andra rättigheter angående dina personuppgifter som du kan begära av kommunen. Vilka dessa är kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Återtag av samtycke

När du har gett ett samtycke till att kommunen får behandla dina personuppgifter har du även rätt att dra tillbaka samtycket. Om du vill få hjälp med något av detta, så får du kontakta den verksamhet som hämtade in ditt samtycke.

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon i kommunen bryter mot reglerna för hur dina personuppgifter behandlas har du möjlighet att lämna in tips och klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?