Begravning

Om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att kunna betala begravningskostnader kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen på Individ- och familjeomsorgen.

Tillgångarna i dödsboet som till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att täcka begravningskostnaderna. Dödsboets rätt till bistånd bedöms i de flesta fall enbart utifrån dödsboets tillgångar.

Ekonomiskt bistånd till begravning

För att kunna beviljas ekonomiskt bistånd till begravningskostnader är det viktig att vänta med att betala alla räkningar, innan dödsboets ekonomi är klarlagd vid en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Alla kontanter och konton ska frysas i samband med dödsfall. Meddela eventuella fordringsägare att betalningen kan bli fördröjd på grund av dödsfall. Om den avlidne har bankkonton skall banken meddelas så att eventuella autogirouppdrag stoppas.

Ekonomiskt bistånd utgår till begravning och gravsten med ett belopp motsvarande max 50 % av basbeloppet för 2024 motsvarar detta 28 650 kr.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader beviljas inte:

  • om efterlevande make har enskild egendom som väl räcker till begravningskostnaderna
  • när den avlidne givit bort tillgångar till dödsbodelägare eller låtit dem köpa egendom förmånligt strax före dödsfallet.

Begravningsombud

Svenska Kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla personer i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Utsedda av Länsstyrelsen

De som inte tillhör Svenska Kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser Länsstyrelsen begravningsombud på förslag från kommunen, som ska företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Två begravningsombud i kommunen

I Lilla Edets kommun finns det två begravningsombud. Har du frågor som berör begravningsverksamheten kan du ta kontakt med ombuden beroende på vilket pastorat det gäller.

Begravningsombud Lilla Edets pastorat
Mona Burås Dieng
Telefon: 072-237 54 05 

Begravningsombud Skepplanda pastorat
Willy Kölborg
Telefon: 0303-748675

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?