Jämställdhet

I Lilla Edets kommun ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Hur Lilla Edets kommun är som arbetsgivare och hur kommunen formar sina verksamheter, sin service och fördelning av resurser har stor betydelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars livsvillkor. Därför ska ett jämställdhetsperspektiv finnas med i allt arbete som kommunen utför.

Vad innebär jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha jämlika villkor att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en mänsklig rättighet som utgår från alla människors lika värde och rätten att inte bli sämre behandlad på grund av sitt kön.

I Sverige är jämställdhet ett speciellt politikområde. Det finns ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det övergripande målet finns det sex delmål som omfattar frågor som rör delaktighet och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, hem- och omsorgsarbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man. De jämställdhetspolitiska målen utgår från de juridiska könen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig som man eller kvinna, liksom att kvinnor och män inte är homogena grupper med lika förutsättningar och livsvillkor. Därför behöver även andra aspekter så som könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, religionstillhörighet och ålder inkluderas i jämställdhetsarbetet.

CEMR-deklarationen

Lilla Edets kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att Lilla Edets kommun har tagit ställning till att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att kommunen förbinder sig till att främja jämställdhet i alla typer av kommunal verksamhet.

Hur arbetar Lilla Edets kommun med jämställdhet?

Lilla Edets kommun ska ge kommuninvånarna en likvärdig verksamhet, service och bemötande, myndighetsutövning och fördelning av resurser, oavsett kön. För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och främja jämställdhet inom kommunen är den huvudsakliga strategin jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga verksamheter inom kommunens organisation i såväl beslutsfattande som genomförande av verksamhetens uppdrag.

Lilla Edets kommun ska vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?