Bilda förening

Här hittar du information om hur man startar en förening och vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har.

I Sverige finns det ingen lag som säger att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp personer kan bilda förening utan några krav på registrering eller tillstånd. Självklart måste dock föreningar följa samhällets lagar och regler. Det finns också en hel del praxis som styr föreningars verksamhet. Nedan finns mer information om detta.

För att kunna bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse. Ni väljer till att börja med en tillfällig styrelse (interrimstyrelse). Denna tillfälliga styrelse bör:

 • Skriva ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen ska arbeta.
 • Föreslå ett namn på föreningen.
 • Sammankalla till ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening. Det ska också framgå vilken dag och tid mötet äger rum och var det ska hållas.
 • Förbereda alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte.
 • Idrottsföreningar kontaktar Västergötlands Idrottsförbund, telefon 010-476 41 00, för upplysningar om Riksidrottsförbundet med mera.

Lämna uppgifter till skattemyndigheten

Alla föreningar måste lämna uppgifter om sina inkomster och utgifter till den lokala skattemyndigheten.

Uppgifterna lämnar man på en deklarationsblankett eller en blankett för särskild uppgift. För att registreras hos skattemyndigheten måste föreningen skicka in stadgar och uppgifter på den styrelse som blivit vald på ett medlemsmöte. Föreningen får då ett eget organisationsnummer. Det är skattemyndighetens kontrollnummer och kan jämföras med vårt personnummer.

Organisationsnummer

En ideell förening behöver inte registrera sig någonstans, däremot kan det underlätta i olika sammanhang att ha ett organisationsnummer. Om man betalar ut gager eller andra löner och därmed blir arbetsgivare måste man ha ett organisationsnummer. Det är lokala Skattemyndigheten som sköter tilldelning av organisationsnummer.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen i en förening har till uppgift att se till att de beslut som föreningsmötena fattar genomförs. Styrelsen ansvarar också för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmarna.

Styrelsen förbereder de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte. Medlemsmötena tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, till exempel planeringen av verksamheten (i den ingår även föreningens ekonomi).

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan till exempel ingå avtal och vara part inför domstol.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden. I varje styrelse ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Dessutom är det vanligt att man väljer olika sakansvariga personer. De ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar.

Ordförandens och vice ordförandens uppgifter

Ordförande samordnar styrelsens arbete. Exempel på detta kan vara:

 • Är mötesledare vid styrelsemötena.
 • Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs.
 • Är ofta föreningens firmatecknare.
 • Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när han eller hon inte själv kan närvara.
I en del föreningar delar ordförande och vice ordförande de uppgifter som ordförande brukar ha.

Sekreterarens uppgifter

 • Har hand om föreningens post.
 • Skriver styrelsens protokoll.
 • Har hand om föreningens arkiv.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.

Kassörens uppgifter

 • Ansvarar för föreningens ekonomi.
 • Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet.
 • Ansvarar för föreningens bokföring.
 • Sköter föreningens medlemsregister.
 • Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

De sakansvarigas uppgifter

De sakansvariga styrelseledamöterna har ansvar för var sitt verksamhetsområde (sakområde), till exempel studier, ungdomsfrågor, utbildning, kultur- och idrottsverksamhet.

De har också till uppgift att:

 • Starta verksamhet inom sina sakområden.
 • Förbereda ärenden som rör deras sakområden och berätta om dem (föredra dem) innan styrelsen eller ett föreningsmöte fattar beslut.

Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen. De är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.

Revisorernas uppgift är att granska att:

 • Styrelsen följer föreningens stadgar.
 • Styrelsen följer medlemsmötenas beslut.
 • Räkenskaperna och bokföringen fungerar.
 • Kontrollera att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar och att summorna på kvittona skrivs in rätt i kassaboken.
 • Kontrollera att kassörens bokslut och de ekonomiska rapporterna är korrekta.
 • Föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler.
 • Revisorerna ska lämna en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet (rapporten kallas för revisionsberättelse)

Revisorerna bör under året granska räkenskaperna oavsett om det finns anledning att misstänka felaktigheter eller ej. I revisionsberättelsen skriver revisorerna in om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).

En förening ska ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas för stadgar.
Här följer några exempel på vad stadgarna bör innehålla.

 • Föreningens namn
 • Mål och uppgifter för föreningen
 • Vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha.
 • Medlemskap
 • Vilka personer som ska bli medlemmar i föreningen.
 • Hur man blir medlem i föreningen och hur man lämnar den (avsäger sig medlemsskapet).
 • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
 • På vilket sätt föreningen beslutar om medlemsavgifterna (normalt gör man det på ett årsmöte).
 • Ska föreningens verksamhetsår följa kalenderåret (1 januari - 31 december) eller någon annan indelning, till exempel 1 juli - 30 juni? (Verksamhetsår - räkenskapsår).

Först måste föreningen komma överens om vilka frågor som årsmötet ska besluta om och när årsmötet ska hållas.

I alla föreningar tar man alltid upp följande frågor på ett årsmöte:

 • Om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver.
 • Hur dagordningen ska se ut (en dagordning är en förteckning över alla de ärenden som mötet ska diskutera och besluta om).
 • Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare med mera).
 • Om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska godkännas.
 • Om revisorernas berättelse ska godkännas.
 • Om styrelsen har beviljats ansvarsfrihet.
 • Val av styrelse och revisorer.
 • Hur stor medlemsavgiften ska vara.
 • Val av valberedning.

De flesta föreningar tar också upp följande frågor på årsmötet:

 • Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret.
 • Motioner från medlemmar som skickats in i förväg på det sätt som stadgarna föreskriver.
 • Förslag från styrelsen.

Styrelsen

 • När styrelsemöten ska hållas.
 • Hur många ledamöter och suppleanter styrelsen ska bestå av. Suppleanter är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöterna inte själva kan närvara.

Firmatecknare

 • Vilka personer (firmatecknare) som i föreningens namn får skriva sina namnteckningar på olika slags handlingar, ekonomiska uppgörelser med mera. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, exempelvis sekreteraren eller kassören får i uppdrag att göra det.

Stadgeändringar

 • Hur man kan ändra föreningens stadgar (till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna).
 • Hur stor majoritet det krävs för att ändra stadgarna (i Sverige är det vanligt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna måste vara överens för att de ska kunna ändra stadgarna).

Upplösning av föreningen (nedläggning)

 • Hur man fattar beslut om att föreningen skall upplösas (till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut samt vilken majoritet som krävs för beslutet: mer än 50 % eller mer är 2/3-delar).
 • Vad händer med föreningens tillgångar och skulder vid upplösning.

På ett möte där man ska bilda en förening, måste man ha samma möjligheter att delta i diskussionen och påverka besluten. Mötet bör bland annat ta upp följande punkter:

Mötets öppnande

 • Den som har sammankallat mötet, det vill säga ordföranden i den tillfälliga styrelsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordning

 • I början av mötet beslutar mötesdeltagarna om vilka ärenden som ska finnas med på dagordningen.

Val av mötesfunktionärer

 • I början av mötet bestämmer mötesdeltagarna vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare.
 • Mötesordförande är den person som leder mötesförhandlingarna.
 • Sekreteraren antecknar alla beslut i ett protokoll.
 • Justeringsmännen läser igenom protokollet och kontrollerar att alla beslut som fattades är rätt antecknat i protokollet. Justeringsmännen skriver då under protokollet. Protokollet undertecknas också av sekreteraren och mötesordföranden.
 • Rösträknare anlitas vid de tillfällen då mötesdeltagarna inte kan komma överens om något, utan måste rösta för att se vilket förslag som de flesta stöder. Om alla är överens behövs ingen rösträkning.

Föreningens namn

Föreningens stadgar

Medlemsavgift

 • Mötesdeltagarna beslutar hur stor avgift varje person måste betala föreningen för att bli accepterad som medlem. Årsmötet beslutar varje år hur stor medlemsavgiften ska vara under det kommande året.

Val av ordförande för föreningen

 • Ordförande för föreningen väljs i regel vid ett särskilt val. Det övriga uppdragen i styrelsen fördelar styrelseledamöterna själva mellan sig.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

 • Det bör stå i stadgarna hur många revisorer och revisorssuppleanter föreningen bör ha.

Val av valberedning

 • En valberedning består normalt av tre - fyra personer. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen, till exempel till ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Naturligtvis kan en förenings första möte också diskutera och besluta om andra frågor, till exempel vilken verksamhet föreningen ska bedriva och hur den ska finansieras. Det färdigskrivna och undertecknade protokollet från en förenings första möte fungerar som ett bevis på att föreningen har bildats.

Glöm inte att anmäla föreningen att stå med i kommunens föreningsregister! Ta en kontakt med personen du hittar till höger i kontaktuppgifterna på sidan.

Det är dock frivilligt för föreningen om man vill stå med eller inte.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?