Individuell utvecklingsplan och stödinsatser

Här hittar du information om individuell utvecklingsplan och, extra anpassningar och särskilt stöd

Individuell utvecklingsplan - IUP

Alla elever i kommunens skolor ska ha en IUP - individuell utvecklingsplan. Hur planen ser ut och hur den tas fram är upp till varje rektor att bestämma. IUP:n ska innehålla lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen.

IUP:n fungerar också som ett protokoll från utvecklingssamtalet som läraren skriver tillsammans med eleven och elevens föräldrar/vårdnadshavare. Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Varje elevs utveckling dokumenteras och redovisas i lärportalen Unikum.

Extra anpassningar och särskilt stöd

När en elev i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapskraven ska läraren göra extra anpassningar för eleven. Om stödet i form av de extra anpassningarna inte är tillräckligt gör skolan en utredning. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven tar skolan fram ett åtgärdsprogram som beskriver hur skolan ska arbeta för att eleven ska ges möjlighet att nå målen.

Det är viktigt att skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet och att det kortfattat beskriver elevens behov och hur de ska tillgodoses. I åtgärdsprogrammet ska det också stå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Överklaga åtgärdsprogram

Om du vill överklaga ett beslut om ett åtgärdsprogram eller dess innehåll kan du skriva till skolväsendets överklagandenämnd och besvära dig över beslutet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?