Strandskydd

Strandskyddet finns bland annat till för att alla invånare ska kunna använda stränder och vatten för friluftsliv. Du kan få dispens från strandskyddet, men särskilda skäl krävs.

Strandskydd råder generellt vid havet, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Området kan utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att ändra användningssätt på byggnader eller utföra andra anläggningar eller anordningar om det medför att allmänheten avhålls från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Detta kan gälla vid exempelvis utbyggnad eller när man gör om en ekonomibyggnad till bostadshus.

Bryggor är exempel på en sådan byggnation som i de allra flesta fall omfattas av förbuden i strandskyddslagstiftningen. Bryggor innebär ofta ett relativt stort ingrepp i naturmiljön och kan verka avhållande på allmänheten. Därför ska du ansöka om dispens om du vill anlägga en brygga eller motsvarande. Åtgärder som gör skada på växt- och djurlivet är också förbjudet. Det kan till exempel handla om muddring, avverkning, schaktning, placering av gödsel och röjningsavfall.

Dispens från strandskydd

Dispens från förbud inom strandskyddsområde prövas av samhällsnämnden. Om nämnden bedömer att det finns särskilda skäl och åtgärden inte motverkar strandskyddets syfte kan dispens från strandskyddet ges. I ansökan om dispens från strandskyddet ska du beskriva vad du har tänkt bygga eller anlägga, och syftet med åtgärden. Bifoga situationsplan och eventuella ritningar. Du måste också ange vilket eller vilka särskilda skäl som finns för dispens.

Samhällsnämnden får inte lämna dispens om särskilt skäl saknas. Om du är osäker på om åtgärden är dispenspliktig, är du välkommen att höra av dig till miljöenheten. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om strandskydd. Om åtgärden även kräver bygglov, rekommenderar vi att du först ansöker om och får strandskyddsdispens innan du ansöker om bygglov.

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om utvidgat strandskydd för en del av sjöarna i Lilla Edet. Sjöar med utvidgat strandskydd är ofta viktiga för friluftslivet, ekologiskt känsliga eller värdefulla för växt- och djurlivet. Strandskyddet är utvidgat till 200 meter vid följande sjöar: Borydsjön, Bråtesjön, Gransjön, Gropsjön, Håleresjön, Kringvattnet, Kroksjön, Lille-Väktor, Nybyggesjön, Ryrsjön, Rödvatten, Sollums lång, Stendammen, Store-Väktor, Stuvvikesjön, Torrgårdsvattnet, Utby lång, Vanderydvattnet, Västersjön, Övre och Mellersta Örevattnet.

För Öresjö är strandskyddet utvidgat till 300 meter, men på vissa ställen är gränsen anpassad till befintliga vägar och bebyggelse. På länsstyrelsens webbplats. (under rubriken Strandskyddsområde) kan du läsa mer om utvidgat strandskydd och där kan du också se var strandskyddsgränserna går i kartan Strandskydd i Västra Götaland.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?