Lagar som styr

En mängd lagar styr den kommunala verksamheten, kommunallag, förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslag och verksamhetsspecifik lagstiftning.

Som förtroendevald bör du vara insatt i grunderna av lagstiftningen som styr verksamheten i din nämnd. Kommunallag och förvaltningslag är övergripande för alla verksamheter i en kommun.

Kommunallagen i korthet

Kommunallagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Den styr kommunernas verksamhet och organisation. Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin, bland annat myndigheters befogenheter, villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna och den ekonomiska förvaltningen.

Kommunalt självstyre innebär att kommunerna har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.

Kommunallagen säger också bland annat att kommunen ska behandla alla invånare lika, samt att kommunen får driva näringsverksamhet, men utan vinstsyfte.

Förvaltningslagen i korthet

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (till exempel nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den andra lagen/förordningen. Till exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst regleras genom olika speciallagar.

Förvaltningslagen anger också rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande. Lagen anger också den skyldighet som myndigheten (t.ex. kommunens socialnämnd) har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?