Omställningsstöd och pension

Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL18, syftar till att öka möjligheterna för förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning i arbetslivet, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär efter politiska uppdrag, vilket följer arbetslinjen.

För att OPF-KL18 ska gälla krävs ett lokalt antagande av fullmäktige (beslut KF finns på sidan under Dokument längst ned.). OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, regioner och kommunalförbund.

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram. I Lilla Edets kommun är kommunstyrelsen tillika pensionsmyndighet – se tillämpningsanvisningarna om rutiner och hantering som finns under Dokument längst ned.

Pensionsbehållningen enligt OPF-KL18 innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Det finns också ett familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall som syftar till att de förtroendevalda har samma skydd som de anställda inom kommuner, regioner och kommunalförbund vid dennes dödsfall. Med familjeskydd avses en fastställd förmån som vid dödsfall utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande. Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?