Drogförebyggande arbete

Kommunens målsättning med det drogförebyggande arbetet är att förhindra bruk och missbruk av tobak, alkohol och narkotiska preparat med fokus på barn och ungdomar i Lilla Edets kommun. En handlingsplan för drogförebyggande arbete är under uppbyggnad.

Drogvaneundersökning

Lilla Edets kommun har i egen regi genomfört drogvaneundersökningar var tredje år sedan början av 2000-talet. 2022 utfördes undersökningen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunen och Västra Götalandsregionen. Motsvarande regionala drogvaneundersökningar gjordes 2013, 2016 och 2019 varför det nu går att jämföra över tid.

Under våren 2022 fick ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om sin användning av och erfarenhet av tobak, alkohol och narkotika. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola, skoltrivsel och familj.

Jämförelser med tidigare år

Positiva trender

Barn och ungdomar som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet minskar. 2019 visade siffrorna att 21 procent av ungdomarna i kommunen upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom familjen. I årets undersökning är siffran betydligt lägre med 7 procent av niondeklassarna och 14 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. De positiva resultaten kan ses som en del av ett långsiktigt strategiskt arbete ”En kommun fri från våld” som genomförts i samverkan mellan kommunens olika sektorer kommunledning, socialtjänst och bildning tillsammans med externa verksamheter som ungdomsmottagningen, Nya skolan med flera.

Alkoholkonsumtionen har gått ner bland unga i kommunen. För att bli klassificerad som alkoholkonsument ska ungdomarna svarat “ja” på frågan ”Har du någon gång under de senaste tolv månaderna druckit alkohol?”. Jämfört med 2013 har siffran för årskurs 9 minskat från 60 procent till 43 procent och för årskurs 2 i gymnasiet från 78 procent till 73 procent.

Även intensivkonsumtionen av alkohol, att man uppger att man har konsumerat mycket när man har druckit, har gått ner i båda grupperna.

En annan positiv nyhet är att vårdnadshavare fortsätter att vara restriktiva när det gäller att bjuda sina barn på alkohol, vilket är en viktig skyddsfaktor för att inte börja dricka tidigt.

Trender åt fel håll

Nytt för i år är frågan ”Har du erfarenhet av att ha tagit lustgas?”. Att ungdomar använder lustgas för att berusa sig är ett relativt nytt fenomen som kan vara väldigt farligt och innebär stora risker. Resultatet sammanslaget visar att 14 procent av ungdomarna i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet har använt lustgas.

Rökningen bland ungdomar ökar överlag i kommunen. Antalet elever som svarar att de rökt E-cigarett har ökat markant från 4 procent 2019 mot 31 procent i år.

Elever i årskurs 9 som snusar ligger kvar på samma nivå som 2019, men i gymnasiet har det ökat från 23 procent till 34 procent.

Sedan förra mätningen har narkotikaanvändningen minskat något för årskurs 9, men jämför vi med resultatet från 2013 så har andelen ungdomar som använt narkotika i årskurs 9 ökat från 5 procent år 2013 till 9 procent år 2022. Här har elever svarat ja på frågan “Har du någon gång använt narkotika?”.

Bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 ser vi en stor uppgång gällande narkotika från 11 procent 2019 till 21 procent 2022. Men jämför vi resultatet med 2013 så har andelen elever som använt narkotika minskat från 24 procent år 2013 till 21 procent 2022. Oroväckande är också attityden till narkotika och att fler elever upplever att ”det är ingen eller liten risk” att man skadar sig själv fysiskt eller på annat sätt om man provar narkotika 1–2 gånger.

Ungdomar upplever sig mindre nöjda med sin hälsa än tidigare. Det finns också stora skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar upplever sin hälsa som bättre än flickorna i både åk 9 och åk 2 på gymnasiet. De yngre flickorna upplever sin hälsa som sämre än de äldre.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?