LSS, stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd och service enligt LSS

En del av detta kan vara en individuell plan. Planen ger dig inflytande och överblick över åtgärder som planeras och vem eller vilka som är inblandade.

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett antal personer — så kallade personliga assistenter. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis kommunen eller privat företag. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när och hur stödet ska ges.

Den personliga assistansen ska vara utformad så den stärker möjligheten att leva ett självständigt och oberoende liv.

Ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare. Om du har en så omfattande funktionsnedsättning så att du beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning enligt Lagen om assistansersättning (LASS) från Försäkringskassan. Personlig assistans måste beviljas före 65-årsdagen.

Personlig assistans genom kommunen

En träff ordnas där du får information om vad det innebär att få personlig assistans genom kommunen. Vi går igenom ditt stödbehov, schema, om det finns anhöriga som ska anställas med mera. Vi skriver sedan tillsammans ett avtal. Kommunen ansvarar sedan för rekrytering, anställning, schemaläggning, vikarier, omkostnadsersättning, arbetsledning, löneutbetalning och administration.

Ledsagning innebär att en person med funktionsnedsättning får med sig en person utanför hemmet som kan stödja. Ledsagarservice är en del i att underlätta för dig att ha kontakt med andra och delta i samhällslivet. Servicen ska vara individuellt utformad.

Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, konserter, gå på stan och liknande. Hjälpen beviljas ett antal timmar varje månad. Omvårdnad ingår inte i ledsagarservice.

Vem har rätt till ledsagare?

Personer som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice.

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att den måste ansökas genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Om du får ledsagarservice.

En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare enligt LSS kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, resor med mera.

En kontaktperson kan vara till stor hjälp för dig som på grund av funktionsnedsättning har ett begränsat umgänge eller svårt med sociala kontakter.

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv. Med din kontaktperson kan du prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller annat som intresserar dig.

Vid aktiviteter ihop med en kontaktperson betalar du själv dina kostnader för aktivitet och resor till och från olika aktiviteter.

Så ansöker du om kontaktperson

Du ansöker om kontaktperson hos biståndshandläggarna, se kontaktuppgifter i högerspalten. Om du beviljas kontaktperson får du alltid träffa personen som är tilltänkt uppdraget för en första träff. Därefter bestämmer ni er om ni vill fortsätta att träffas. När ni bestämt er skrivs en plan där det framgår hur ofta ni ska träffas.

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot får du själv betala dina kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök och biobiljetter.

Om du har funderingar på att bli kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du vill vara ett stöd för en annan människa och att du har ett engagemang och intresse av att dela din fritid med en människa i en annan situation. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, utgår från era intressen och eventuella begränsningar.

Vanligtvis träffas man ett par gånger i månaden och har telefonkontakt däremellan.

För uppdraget utgår arvode som bestämts utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas.

Intresseanmälan för att bli kontaktperson

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad och vårdas av anhöriga i hemmet, kan ha rätt till avlösarservice.

Stödet underlättar för dina anhöriga att göra något på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

Du kan ha rätt till avlösarservice regelbundet, vid enstaka tillfällen eller då det finns akut behov. Ansökan görs till biståndshandläggare. Avlösarservice kan beviljas med ett visst antal timmar per månad eller vid enstaka tillfälle och är avgiftsfri.

På korttidsverksamheten i Lilla Edets kommun finns det möjlighet för personer med funktionsnedsättning att få korttidsvistelse. Du kan få möjlighet till nya upplevelser, miljöombyte utanför hemmet och en stimulans i den personliga utvecklingen.

Syftet med vistelsen är att ge möjlighet till aktiviteter, miljöombyte och kompiskontakter. Samtidigt kan dina anhöriga få avlastning i vardagen.

Kommunens korttidsvistelse finns på Ekaråsen som ligger centralt i Lilla Edet.

Ett alternativ till korttidsboende kan vara att få miljöombyte hos en stödfamilj några dagar per månad utifrån behov.

Ungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn när föräldrarna arbetar. Tillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under lov och studiedagar.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera och innehållet formas efter ungdomens behov.

Korttidstillsynen är kostnadsfri men det tas ut en avgift för mat.

Det finns boenden för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.

Det kan vara motiverat på grund av skolgång på annan ort. Ett familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

Beroende på vilket individuellt stöd som du behöver finns olika former av boenden. Boendeformerna är gruppbostad, serviceboende eller särskilt anpassad bostad.

Servicebostad avser ett boende som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad.

Gruppbostad avser bostäder med gemensamhetsutrymmen där stöd och service ges alla tider på dygnet.

Särskilt anpassad bostad är för dig som med en viss grundanpassning av bostaden klarar av att bo i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning.

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för vuxna personer med funktions­nedsättning, exempelvis utvecklingsstörning eller autism. Här erbjuds meningsfull sysselsättning med arbetsuppgifter anpassade utifrån individens behov, förutsättningar och intressen.

Lilla Edets kommun bedriver daglig verksamhet inom tre olika enheter: Praktikteamet, P-husets tvätteri, Mårten Torsgatan och Älva.

Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan till exempel arbeta på tvätteri, i butik, skapa produkter för försäljning, kreativt arbete, montera, sköta djur eller arbeta i trädgård. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd.

För att ansöka om daglig verksamhet är du välkommen att ta kontakt med Lilla Edets kommuns biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Praktikteamets butik

Praktikteamets butik hittar du på Göteborgsvägen 26 i centrala Lilla Edet. Här säljs inredning och presentartiklar.

Öppettider är: måndagar och torsdagar kl. 9-15. Med reservation för ändringar, avvikande öppettider hittar du på Praktikteamets Facebook-sida. Länk till annan webbplats.

I Medborgarservice i kommunhuset säljs ett urval av Praktikteamets produkter. Dessa finns att se i en glasmonter. Betalning sker via Swish.

Vem kan ansöka om stöd?

• du själv
• god man, förvaltare, förmyndare
• vårdnadshavare

Ansökan

Om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service vänder du dig till en biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggaren om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan ansöka om stöd och hjälp både muntligt och skriftligt. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare i högerspalten.

Utredning

Efter att du lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en social utredning. Den utgör beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som finns samt vilket bistånd eller insats som kan bli aktuell för dig.

Beslut

Efter att din ansökan och utredning är klar får du ett beslut där det framgår vilken slags hjälp du blivit beviljad eller om du fått avslag. Samtidigt skickas information till dig om hur det går att överklaga beslutet.

Det är främst två lagar som bestämmer vilken hjälp du får, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Mer information om lagarna finns i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?