Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård äger rum i ditt hem dygnet runt enligt individuell plan. Du som är folkbokförd i kommunen ska erbjudas hälso- och sjukvård i hemmet, om behov finns, enligt rådande lagstiftning.

Kriterier för att få insatser kan till exempel vara att du har svårt att ta dig till din vårdcentral av olika anledningar och har behov av sjukvårdande insatser under en längre tid. Start av insatser i kommunal hälso- och sjukvård sker i samråd mellan din vårdcentral och kommunens planeringsansvariga sjuksköterska och/eller planeringsansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. Om ditt vårdbehov ändras kan även förändringar eller avslut av insatser kan bli aktuellt.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar legitimerad personal som sjuksköterskor, specialiserade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården utgår vi alltid ifrån dina behov och anpassar insatserna utifrån dem i samråd med dig och dina närstående. Detta utgör kärnan för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Personalen i den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för omvårdnad, rehabilitering samt medicinska insatser som är ordinerade av läkare.

Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för personer som bor på särskilt boende, bostad med särskild service inom LSS, samt för personer som bor hemma och inte kan ta sig till en vårdcentral/sjukhus med hemsjukvårdsinsatser.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?