Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling bygger på tre grundstenar där ekologisk hållbarhet utgör ramen som de andra måste röra sig inom. Vi har bara ett jordklot och att förbruka mer än vad det kan producera är omöjligt!

  • ekologisk hållbarhet - långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga
  • social hållbarhet - tillfredsställa grundläggande mänskliga behov
  • ekonomisk hållbarhet - långsiktig hushållning med mänskliga och materiella resurser

Hur når vi hållbar utveckling?

Kommunens samhällsplanering ger kommuninvånarna förutsättningar att kunna göra hållbara val. Hållbar planering innebär bland annat energieffektiva bostäder, cykelvägar och tillgång till kollektivtrafik.

Som medborgare och konsument kan du genom att förändra dina dagliga vanor och val påverka belastningen på jordens resurser, naturen och människors arbetsvillkor.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?