Vandringsleder

I Lilla Edets kommun finns flera uppmärkta vandringsleder. Att vandra längs dessa leder ger dig en chans att njuta av en mångfald av natur- och kulturupplevelser!

Uppmärkning pågår

Just nu pågår arbetet med att märka upp vandringslederna med nya märkband, skyltar och vägvisare. Arbetet fortgår löpande och därför kan det periodvis vara så att uppmärkningen inte är helt färdig på vissa sträckor. Det kan dessutom vara så att äldre skyltar inte riktigt stämmer överens med den nya uppmärkningen. Ambitionen är att all uppmärkning på våra leder, även på skyltar och vägvisare, ska bli helt klar under våren. Nya kartor kommer också att tas fram med information om vandringslederna. På kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på webben hittar du, just nu, den mest uppdaterade informationen om vandringsledernas dragning och färg.

Lokala vandringsleder

I kommunen finns ett antal uppmärkta vandringsleder. Lederna varierar i längd och svårighetsgrad.

Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår delvis i Bredfjällets naturreservat. Hela Hjärtumsområdet karakteriseras av omväxlande och kuperad terräng med myrar, sjöar, bergs- och skogsmarker. Räkna med cirka en halvtimme per kilometer i lugn promenadtakt. Parkering finns vid Lille Väktors badplats. Under sommaren är det även möjligt att köra upp öster om Lille Väktor och parkera på Lilla Näset.

Gul led runt Store Väktor

Den gula leden runt Store Väktor är 8,1 kilometer lång och går utefter Bohusleden på den västra sidan av sjön. Leden går genom orörd naturmark med vildmarkskaraktär. Det finns möjlighet att hyra föreningen OK Gipens stuga för övernattning. Utefter leden finns flera fina grillplatser och badställen. Leden är medelsvår.

Blå led mot Lysevattnet

Den blå leden till Lysevattnet är 5,8 kilometer lång. Leden startar vid spårcentralen vid Delsbo och följer den gula leden västerut fram tills denna blå led vänder söderut mot Lysevattnet, där den följer sjöns västra sida innan leden vänder tillbaka till gula leden. Leden är kuperad och bjuder på vackra utsiktsplatser, bland annat Måröds Lyseberg 196 meter över havet. Vid Lysevattnet finns grillplats och badmöjligheter.

Röda och gröna leder runt Lilla Näset

Runt Lilla Näset finns två leder. Den 2,2 kilometer långa röda leden som går runt Lilla Näset, med sin omväxlande natur och fina kulturmarker, och den 2 kilometer långa gröna korta leden som går runt Lilla Näsets södra del. Båda är lätta vandringsleder och kan kombineras för dig som vill gå runt hela Lilla Näset, blir då 2,9 kilomter.

Utbyområdet är mycket kuperat. Naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med blandlövskog till det 120 meter höga platåområdet med kala berg och tunna jordlager vid Långsbergens naturreservat. Parkeringsplats finns vid Utby bastu (Vallen) och även vid Länsstyrelsens informationstavla uppe vid reservatet.

Utbyleden

Utbyleden är en uppmärkt vandringsled på cirka 8,5 kilometer som är medelsvår. Det finns uppmärkta avstickare till intressanta platser utefter leden. Vandringen kan lätt delas upp i två etapper. Vid informationstavlan, märkt 9B på kartan, följer du röd markering tillbaka till P-platsen vid Vallen i Utby.

En mängd kulturvärden finns inom området i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt. Här finns också mycket vackra utsiktsplatser med utsikt över Göta älvdalen.

Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket tätortsnära naturområden i Lödöse. Båda områdena utgörs av blandskogsområden med ädellövinslag, särskilt inom Pingstalundsområdet. Pilgrimsleden går över Spetalsbergen och det finns uppmärkta avstick till utsiktsplatser med fantastiska vyer över Lödöse och älven. I Pingstalund finns ett populärt elljusspår Öppnas i nytt fönster..

Pingstalund

I Pingstalund finns rika naturvärden och kulturvärden. Arkeologiska förundersökningar har konstaterat ett flertal boplatser så långt tillbaka som till jägarstenåldern för 6-10 tusen år sedan. I Pingstalund finns ett elljusspår Öppnas i nytt fönster. som är 1,5 km lång. Från elljusspåret finns flera avstick till kulturhistoriskt intressanta platser, bland annat en stig upp till Tingbergs kulle, även kallad Galgekullen. Kullen fungerade som Ale härads avrättningsplats fram till år 1857. Vid kullen, och den iordningsställda grillplatsen, kan du njuta av vidunderlig utsikt över Göta älvdalen. Spåren i Pingstalund är inte uppmärkta med band, med det finns vägvisningsskyltar till Tingbergs kulle. Parkeringsplats finns vid Heden, men spåren i Pingstalund är också lätta att nå från pendelstågsstationen i Lödöse och busshållplatsen i Tingberg.

Spetalsbergen

Spetalsbergen har fått sitt namn efter det spetälskehospital, S:t Jörgens hospital, som fanns i området under medeltiden. Hospitalet låg antagligen på ängen bakom nuvarande Lödöse museum. Genom området löper en gammal väg som idag heter Danska vägen.

Namnet kan tänkas anknyta till någon av de gånger danskarna angripit eller försvarat Lödöse. Danska vägen var medeltidsstadens utfart mot norr och öster. Norrut går den ner vid berget mot Odinslund och vidare mot Lilla Edet och österut gick den mot Skara. Pilgrimsleden går över berget, från Lödöse museum och vidare norrut. Parkering finns vid Lödöse museum och där finns även en busshållplats.

Öster om Lilla Edet och Göta tätorter finns flera vandringsleder i mycket kuperade skogsområden med varierande natur och med två fina badsjöar. Lederna är lättillgängliga och till Prässebergen finns branta anslutningsstigar från Lilla Edets samhälle.

Ta god tid för vandringen och räkna med cirka en halvtimme per kilometer i lugn promenadtakt och med korta raster.

Ryrsjöleden

Ryrsjöleden är på 7,8 kilometer lång och går i kuperad terräng runt Ryrsjön och innehåller några relativt svåra stigningar. Naturen är omväxlande skogs- och hagmarker med många skyddsvärda arter av både flora och fauna. Vid Ryrsjöbäcken vid Ryrsjöns södra utlopp kan du se forsärla och kungsfiskare och i bäcken finns värdefulla reproduktionsområden både för havsöring och lax. Öster om Ryrsjön ligger Långemossens naturreservat som utgörs av ett stort naturskogs- och våtmarksområde som under lång tid har fått utvecklats fritt. Här finns en av länets mest ostörda miljöer långt från större vägar och tätorter. I dagsläget finns ingen anordnad stig ut till reservatet. Parkering finns vid Ryrsjön.

Götaleden

Götaleden går utmed de höglänta bergsområdena öster om Lilla Edet och är cirka 5 kilometer lång. I anslutning till leden finns ett elljusspår Öppnas i nytt fönster. som är 1 kilometer och i nordvästra delen av leden går dessa parallellt. Det finns parkeringsmöjlighet dels i norra delen (Gamla Götavägen) och även längs Timmervägen. Vid parkeringsplatsen längs Timmervägen passerar leden den vackra bokskogen i Göta.

Prässebergsleden

Prässebergsleden som är 2,9 kilometer lång följer Prässebergens höjdryggar i omväxlande skogsterräng med mycket vackra utsiktsplatser över Göta älvdalen. Skogen på höjdryggarna består av gammal tallskog och krattekskog med höga naturvärden. Leden består huvudsakligen av skogsstigar med stundvis branta partier. Den östra delen följer delvis en grusväg. Strax söder om leden, längs anslutningsleden från Högstorp finns en fin grillplats intill ett berg. Längs norra delen av leden passeras ett vattenfall och ett bronsåldersröse med utsiktsplats. Leden nås till fots via en 1 kilometer lång anslutningsled från Högstorp, eller via en brant stig från Lilla Edets samhälle. Parkering och informationstavla finns vid vägen upp mot motorbanan (Borydvägen).

Pilgrimsleder

Genom kommunen går Pilgrimsleden Göta älv. Här vandrar du i förfädernas fotspår. De olika etapperna delas in i sträckorna Göteborg-Lödöse, Lödöse-Hålanda (mot Skara) och Lödöse-Vänersborg. Landskapet du vandrar genom varierar och var och en av etapperna har sin egen personlighet.

Närheten till allmänna kommunikationer gör att du kan dela upp sträckan i lagom långa dagsetapper.

Pilgrimsleden är en länk mellan de medeltida vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien och Nidaros, Trondheim i Norge. Den är godkänd som S:t Olofsled och uppmärkt med S:t Olofsmärken. Leden ingår i European Cultural Routes.

Läs mer om Pilgrimsleden på West Sweden Trails webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bohusleden

Genom kommunen går två av Bohusledens 27 etapper, från Hjärtum i norr genom Västerlanda till Svartedalen i söder. Bohusleden är en vildmarksled där etapperna går genom ett sjörikt och vackert skogslandskap. Längs Bohusleden finns iordningställda vindskydd och grillplatser.

Läs mer om Bohusleden på West Sweden Trails webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Växter och djur

Utefter lederna kan du se många olika sorters växter. Tänk på att vårblommorna blåsippa och gullviva är fridlysta. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om fridlysta arter i Västra Götalands län.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?