Om elevhälsan

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Hos elevhälsan kan du möta specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Enligt Skollagen (2010:800) ska det för elever i förskoleklass och grundskola finnas tillgång till elevhälsa, vilket betyder tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att vi arbetar med frågor på organisations-, grupp- och individnivå.

I Lilla Edets kommun finns elevhälsans personal huvudsakligen ute på de olika skolorna, där vi tillsammans med rektor bildar lokala elevhälsogrupper. Rektor ansvarar för och leder arbetet. Yrkesgrupper som ingår i elevhälsan är specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?