Inneboende och inackordering

Kommunalt inackorderingsbidrag kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

  • Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 40 km.
  • Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 2 timmar per dag.
  • För att kunna beviljas inackorderingstillägg från hemkommunen ska eleven inte folkbokföra sig på studieorten.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte längre är berättigad till inackorderingstillägg, ska anmälan göras till hemkommunen.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.

Du kan dock inte få inackorderingsbidrag om du tagits emot i andra hand till ett nationellt program alternativt ett nationellt program för Rh-anpassad utbildning (utbildning anpassad för elever med rörelsehinder).

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Så här skollagen säger om möjligheten att få inackorderingsbidrag:

"15 kap.

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, Stöd till inackordering 32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte

  1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §,
  2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket,
  3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
  4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104)."

Ansökan

Ansökan görs varje läsår och pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget. Ansökningsblankett hittar här:

Ansökan skickas till:

Lilla Edets Kommun
Gymnasieadministrationen
463 80 Lilla Edet

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?