OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu ska spillvattenledningar kontrolleras i Lödöse

Bilden visar en vattendroppe som landar i vatten.

Med start i februari inleds ett omfattande arbete med kontroll av samtliga spillvattenledningar i norra Lödöse.

Lilla Edets kommun har konstaterat att flödet i spillvattenledningarna ökar extremt mycket i samband med nederbörd. Detta bedöms beror på att en del ledningar och brunnar är felkopplade eller trasiga, vilket gör att regnvattnet hamnar i fel ledningar. Detta påverkar VA-systemet negativt. Därför är det nödvändigt att identifiera var bristerna finns och att åtgärda dessa.

– Spillvatten är förorenat vatten från hushåll. Det vill säga från toalett, dusch, disk och tvätt. Spillvattenledningar och avloppsreningsverk är endast byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushållsavlopp. Den stora mängd regnvatten, så kallat tillskottsvatten, som når spillvattenledningsnätet kan leda till stor miljöpåverkan på Göta Älv och andra vattendrag. Detta orsakar stora onödiga kostnader samtidigt som det ökar risken för översvämningar i fastigheter, säger Annelie Svensson, projektledare VA, Lilla Edets kommun.

Ledningsnätet kontrolleras etappvis

Det är både de kommunala huvudledningarna och anslutningarna till samtliga fastigheter som kontrolleras.

– Vi kollar om ledningarna är rätt kopplade och om de är hela, så att de inte bidrar med regnvatten till vårt spillvattenledningsnät, säger Annelie Svensson.

Arbetet med att undersöka och åtgärda hela ledningsnätet i kommunen inleddes 2021. Detta kommer att pågå under flera år och genomförs etappvis.

– De flödesmätningar som tidigare gjorts visar i vilka områden problematiken med att regnvatten hamnar i fel ledningar är som störst. Utifrån mätningarna har en prioriteringsordning skapats, säger Annelie Svensson.

Första etappen gjordes på Ström med start i oktober 2021 och pågår fortfarande. Nu inleds även etapp två, som omfattar norra Lödöse. Även detta område undersöks uppdelat i omgångar.

Plan för i vilken ordning ytterligare områden ska undersökas är ännu inte klart.

Undersökningarna genomförs av entreprenören IRG Rörinspektion på uppdrag av Lilla Edets kommun.

Så undersöks ledningarna

Vid undersökningarna utförs både filminspektion i ledningarna och anslutningskontroller. Vid anslutningskontroller på fastigheter hälls grönfärgat vatten i stuprör och brunnar samtidigt som spillvattenledningarna filmas.

– Detta grönfärgade vatten kan komma att synas i diken eller vattendrag, men är helt ofarligt och används normalt vid dessa typer av undersökningar.

Berörda fastighetsägare får information via brev. Dessa kommer också att informeras om undersökningarnas resultat och eventuella behov av åtgärder så snart resultaten är klara, senast under 2024.

– Att alla kopplingar är korrekta och ledningarna hela, så att vi får bort regnvattnet från spillvattenledningarna, är viktigt för att hela avloppsledningssystemet inklusive reningsverket ska kunna fungera som det ska. På så vis minskar också risken för källaröversvämningar. Ytterligare en vinst, när kapaciteten i både ledningsnät och reningsverk förbättras, är att fler bostadsområden kan utvecklas i kommunen i och med att vi får möjlighet att ansluta fler fastigheter till VA-systemet, konstaterar Annelie Svensson avslutningsvis.

Begreppsförklaring


Spillvatten
= hushållsavlopp från wc, dusch, disk och tvätt

Dagvatten = vatten från gator, hustak, dräneringar med mera

Tillskottsvatten = regnvatten som hamnar fel och därmed belastar spillvattenledningar

Avlopp = spillvatten och dagvatten

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.