OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Se över era vägar och vändplatser

För att ditt avfall ska kunna hämtas på ett säkert sätt är trafiksäkerhet och framkomlighet på vägar avgörande. För att möjliggöra detta är det viktigt att du, som äger din väg själv eller tillsammans i en vägförening, ser över dina vägar och vändplatser så att de uppfyller gällande krav.

Nedan kan du som äger din väg själv eller tillsammans i en vägförening läsa om vilka riktlinjer du behöver förhålla dig till för att avfallsfordonen ska kunna ta sig fram på din väg till hämtstället och för att trafiksäkerhet vid hämtning ska möjliggöras.

Riktlinjer för att uppfylla krav på framkomlighet och vändplatser:

  • Avfallsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan belastning och vara så dimensionerad att avfallsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.
  • Vägen ska ha minst 3,5 meter bred körbana och det fria utrymmet vid sidan av körbanan ska vara minst 50 centimeter på varje sida. Träd, annan växtlighet, staket, snövallar eller andra hinder får inte inkräkta på vägutrymmet.
  • Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för avfallsfordonet att vända. Vändplan för avfallsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 meter. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.
  • Väg där avfallsfordon ska köra får inte bestå av gång- och cykelväg eller annat särskilt område dit gående eller cyklande är hänvisade.
  • Väg ska vid varje hämtningstillfälle vara snöröjd och halkbekämpad.

– För att vi ska kunna utföra en säker hämtning av ert avfall är det viktigt att du ser över dina vägar och vändplatser så att de uppfyller gällande krav. I de fall kraven inte kan uppfyllas behöver vi, väghållare och enheten avfall och återvinning, föra en dialog så att vi tillsammans kan hitta bästa möjliga lösning, säger Anders Johansson, avfall- och återvinningsenheten, Lilla Edets kommun.

Utifrån avfallsfordonets behov kan Lilla Edets kommun göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Lilla Edets kommuns riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras.

Placering av hämtplatser för avfall

Hämtning av hushållsavfall sker normalt sett vid fastighet utmed en, för hämtningsfordonet farbar och framkomlig väg, på annan överenskommen plats eller på en av kommunen anvisad plats.

Vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt