Satsning på miljöförbättrande åtgärder i Gårdaån

Bild visar en å med stenar och samt träd på sidorna.

Nu startar ett flerårigt projekt för att förbättra vattenmiljön i vattendrag som rinner ut i Göta Älv. Gårdaån har valts ut som ett viktigt område. Markägare runt ån kan få hjälp med att genomföra åtgärder.

Projektet heter "Åtgärdssamordning för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern". Det finansieras av statliga LOVA-medel samt av Göta Älvs Vattenråd där Lilla Edets kommun är medlem.

Gårdaån har valts ut som ett fokusområde eftersom den är drabbad av bland annat övergödning sedan många år. Övergödning kan bland annat ge syrebrist som påverkar fisklivet. Det finns också många vandringshinder längs ån vilket hindrar fisk som lax att röra sig upp i vattensystemen.

Projektets åtgärdssamordnare kan hjälpa lokala markägare med att söka bidrag och tillstånd för fysiska åtgärder, så som anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken samt att återskapa bra miljöer för fisk. Det finns ofta en ekonomisk vinst i sådana åtgärder, eftersom förbättrad hantering av näringsämnen kan leda till högre avkastning i jordbruk och skogsbruk.

Berörda markägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte under tidig höst. För mer information redan nu, kontakta gärna kommunekolog Anna Tauson via anna.tauson@lillaedet.se.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt