OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Skredsäkringsåtgärd genomförs vid Smörkullen

Illustration visar grävmaskin på gräsyta med närhet till vatten.

Med start under vecka 36 genomför Lilla Edets kommun, i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI), ett åtgärdsarbete vid Smörkullen i Lilla Edet för ökad stabilitet och minskad risk för skred. Arbetet beräknas vara klart under 2023.

Enligt utförda geotekniska utredningar vid Smörkullen i Lilla Edet behövs en åtgärd för att höja stabiliteten inom området och därmed minska risken för skred.

Åtgärdsarbetet inleds under vecka 36 och beräknas vara klart under 2023. Arbetet ska utföras vid Smörkullen i Lilla Edets tätort, mellan båthuset och Skansenvägen. Åtgärden utförs på grönyta ägd av kommunen.

– För att höja stabiliteten ska en avlastningsschakt utföras. Det innebär att jord tas bort vid släntkrönet så att markytan sänks och slänten blir lägre. Detta minskar skredrisken i området. På området ska därefter anläggas en äng. Stigar kommer göras i ordning och gångstråken återställas, säger Emma Allerbo, projektledare, Lilla Edets kommun.

Tillgängligheten begränsas under arbetet

Det berörda området kommer att vara instängslat under den period då arbetet pågår. Då stängs befintliga stigar genom området av. Även trappan ner mot älven i norra delen av området kan komma att stängas av i perioder.

– Större anläggningsmaskiner kommer nyttjas inom arbetsområdet och transporter krävs för att köra bort överskottsmassor, vilket kan orsaka en högre ljudnivå än vanligt. Bortforsling av massor kommer också innebära utökad trafik till och från området, säger Felix Lejonmark, projektledare, Lilla Edets kommun.

Det första området av många som åtgärdas

Arbete och planering pågår i flera områden utmed Göta älv i Lilla Edets kommun för skredförebyggande åtgärder. Lilla Edets kommun arbetar med att ansöka om statliga bidrag för stabilitetsutredningar och stabilitetsåtgärder inom flera områden.

– Lilla Edets kommun har under flera år arbetat i samverkan med Statens Geotekniska Institut (SGI) för att möjliggöra en minskad risk för skred utmed Göta Älv i vår kommun. Samarbete med berörda fastighetsägare är en grundläggande förutsättning och vi har under 2022 genomfört informationsmöten för fastighetsägare inom berörda områden samt ett stort informationsmöte där alla intresserade bjöds in, säger Karin Holmström, sektorchef samhälle.

Under 2023 fortsätter Lilla Edets kommun, tillsammans med SGI, att hålla informationsmöten för fastighetsägare inom berörda områden. Berörda fastighetsägare blir inbjudna till informationsmöten via brev.

– Det åtgärdsarbete som nu inleds vid Smörkullen är det första av en hel rad åtgärder som vi arbetar för att genomföra under de närmaste åren i olika områden, säger Karin Holmström.

Läs mer på lillaedet.se/skred Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.