Delårsrapport presenterades på kommunfullmäktige förra veckan

Flygfoto över Lilla Edet med små lätta dimmoln över älven

På kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober behandlades bland annat kommunens tertialrapport 2. Där följs kommunens verksamheter och ekonomi upp från årets början och fram till augusti månad ut.

Kommunens ekonomiska resultat visar på en försämring med 51,4 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Försämringen beror främst på ökade kostnader för pensioner, ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för livsmedel, transporter med mera, vilket i sin tur beror på ökad inflation och prisuppgångar vi märker generellt i vår omvärld just nu.

På helåret 2023 beräknades tidigare kommunens totala budget gå back 7,1 miljoner. I tertialrapporten kan man dock utläsa att prognosen för helåret 2023 prognostiserar ett resultat som är 12,3 miljoner bättre än budgeterat från början, och att kommunen för helåret nu beräknas landa på ett plusresultat på 5,4 miljoner. Det är ett svagt ekonomiskt resultat, men något bättre än vad som prognostiserats. Tertialrapporten visar på att de finansiella målen kommunen har inte kommer att uppnås under 2023.

Förenklat kan man uttrycka det så att verksamheterna har fått mer intäkter än vad de räknat med, men samtidigt har verksamheterna kostat mer än vad man budgeterat för. Den största negativa avvikelsen har socialnämnden som har en budgetavvikelse på -12 miljoner. Framför allt är det köpta platser för vård för barn och unga och högre personalkostnader inom äldreomsorgen som kostat mer än vad som finns budgeterat för.

Jörgen Karlsson, ekonomichef, Lilla Edets kommun:

— Lilla Edets kommun och hela kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar. Trots detta är resultatet för kommunen starkare än budget, vilket i huvudsak beror på en förbättrad skatteunderlagsprognos. Det medför högre skatteintäkter än beräknat. Det pågår ett intensivt arbete på sektorerna för att hitta möjliga effektiviseringar och fortsätta digitaliseringen inom den skattefinansierade verksamheten för att nå ökad budgetföljsam­het.

Ökat soliditeten

Soliditeten har hittills i år förbättrats från 15,7 procent till 17,1 procent. Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel och är ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning. En hög soliditet ökar det finansiella handlingsutrymmet.

Årets investeringar uppgår till 41 miljoner kronor och avskrivningar till 35,8 miljoner kronor. De största investeringarna avser omläggning och utbyggnad inom VA-verksamheten.

Läs tertialrapport 2 i sin helhet. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt