Hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Exempel på behandlingar är fotvård, hudvård, akupunktur och tatuering. Även bassängbad inom- och utomhus är hygieniska verksamheter.

Om du startar hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta till exempel tatuering, piercing, akupunktur och fotvård, är du skyldig att anmäla verksamheten till miljöenheten. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamhet som vänder sig till allmänheten.

Anmälan

Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar och innehålla ritningar och uppgifter beträffande lokal och verksamhet som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsättningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Anmälan av lokaler med hygieniska behandlingar görs utifrån miljöbalken. Undantaget är solarieverksamhet som anmäls enligt strålskyddslagen. Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för hygienlokaler. För registrering av anmälan tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna hanteras separat.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?