Företagsutveckling

Leder du ett företag som vill utvecklas? Här har vi samlat information om organisationer och nätverk som kan ge dig hjälp och stöd inom företagsutveckling.

Det finns många möjligheter för tillväxt och utveckling för dig som har förmågan, viljan och kunskapen. Ett företags tillväxt och utveckling kommer dock inte av sig själv. Det krävs hårt arbete, men också en tydlig plan och målsättning.

Lilla Edets kommun vill skapa tillväxt

Regionalt samarbetar Lilla Edets kommun med Business Region Göteborg för att öka etableringar, stödja företags- och branschutveckling samt att skapa förutsättningar för regionens tillväxt. Du som företagare kan delta i deras utvecklingsprogram och tillväxtprogram för små och medelstora företag.

Lokalt samverkar Lilla Edets kommun med företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutvecklingen i kommunen. Läs mer om de olika organisationerna nedan.

Expedition Framåt ger ditt företag kraft att växa! Tillväxtprogrammet är indelad i etapper för att stötta ditt företag i sina olika tillväxtfaser.

Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att vässa väsentliga tillväxtfaktorer som ledarskap, marknadsföring, försäljning och organisation.Genom programmet får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops, nätverk samt mötesplatser som skapar värdefulla kunskaper och kontakter för din tillväxtresa.

Skräddarsytt tillväxtprogram

Expedition Framåt är ett skräddarsytt tillväxtprogram för dig som vill få företaget att växa. Oavsett vilka mål du har med din verksamhet erbjuds kunskap och verktyg som behövs för att lyckas.

Här är exempel på innehåll i tillväxtprogrammet:

 • ordning & reda på ditt företag
 • kompetens i rekrytering & ledarskap
 • samarbeten med andra företag
 • kontaktnät och erfarenhetsbyte
 • kunskaper i att utveckla verksamheten
 • verktygen för att planera för tillväxt
 • starkare konkurrensfördelar
 • stärkt kommunikation & marknadsföring
 • effektiv säljledning
 • stärkt ledarskap & varumärke

Läs mer om Expedition Framåt leds på Business Region Göteborgs webbplats Länk till annan webbplats..

Små och medelstora företag i Västra Götaland får möjlighet till extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. FoU står för Forskning och utveckling.

Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Övergripande mål

Programmet ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

 • konkurrera på globala marknader.
 • bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
 • bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Mer information om FoU-kortet hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Som företagare behöver du då och då ha kontakt med din kommun eller andra myndigheter.Det är inte alltid så lätt att veta till vem eller vart man ska vända sig för att exempelvis söka ett tillstånd. Då kan företagslotsen hjälpa till och ge stöd genom hela processen.

Det kan handla om att söka tillstånd eller få information om regler och bestämmelser. Ibland är det inte så lätt att veta till vem och vilken förvaltning du ska vända dig till. Då kan Företagslotsen hjälpa dig att enkelt komma vidare med ditt ärende.

Observera att Företagsakuten har upphört och vi hänvisar istället till Företagslotsen för frågor och rådgivning.

Företagslotsen drivs av Business Region Göteborg och medfinansieras av Västra Götalandsregionen. Du hittar mer information på Business Region Göteborgs webbplats Länk till annan webbplats..

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv.

Vad är LEADER?

LEADER är en metod för att utveckla landsbygden. Den har använts inom EU sedan 1991, i Sverige sedan 1996 och är nu en del av Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Ordet LEADER är en fransk förkortning som betyder "Samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". LEADER-metoden ska skapa hållbar lokal utveckling och framtidstro genom dialog och samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommuner. I Sverige finns det 48 LEADER-områden. Varje område har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och valt en styrelse, så kallad LAG (Local Action Group) som leder arbetet med att uppfylla strategin.

Samarbete mellan fyra fonder

Sverige är ett av flera länder inom EU som involverar alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för alla fonderna inom lokalt ledd utveckling.
Med fyra fonder kan det handla om att inom till exempel energiomställning kunna arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt och lantbruks- och fiskefrågor. Det kan också handla om att arbeta med utbyten mellan stad och landsbygd.

LEADER Längs Göta älv

Området omfattar kommunerna Ale, Lilla Edet och delar av kommunerna Trollhättan och Vänersborg, där stadskärnorna är exkluderade, samt tre stadsdelar i Göteborgs Stad - Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg.

LEADER Längs Göta älv har valt att arbeta med tre av fonderna i sitt område:

 • Jordbruksfonden
 • Socialfonden
 • Regionala utvecklingsfonden

Från idé till projekt

För att få stöd från LEADER Längs Göta älv måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området och bidra till att uppfylla något av de fyra övergripande målen:

 • Ett område som syns och engagerar
 • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
 • Hållbar produktion och/eller konsumtion
 • Minskad segregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd

Projektarbetet måste också ta hänsyn till de två horisontella målen:

 • Jämställdhet och icke-diskriminering
 • Hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt

Strategins övergripande mål bryts ner i följande fyra insatsområden som projekten sorteras inom:
Insatsområde 1 - Besöksnäring
Insatsområde 2 - Attraktiva boende- och livsmiljöer
Insatsområde 3 - Kreativitet och entreprenörskap
Insatsområde 4 - Ett minskat utanförskap och minskad segregation

I varje insatsområde finns olika "delmål" som är kopplade till de faktiska mål som strategin syftar till att uppfylla. Exempelvis hur många arbetstillfällen eller utvecklingsnav som projekten förväntas skapa är något som kommer att följas upp och utvärderas.

Vem kan söka projektstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att driva projekt som främjar utvecklingen i LEADER-området. Privatpersoner kan inte söka stöd.

Hur ansöker du om projektstöd?

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-ansökan med e-legitimation. Kontakta LEADER-kontoret i samband med ansökan.

Läs mer på LEADER Längs Göta älvs webbplats Länk till annan webbplats.

Enterprise Europe Network hjälper svenska små och medelstora företag att bättre ta del av EU-medlemskapet och dra nytta av EU:s inre marknad.

Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri EU-rådgivning, möjliggöra europeiskt affärs- och tekniksamarbete samt forsknings- och innovationssamarbete.

Du som företagare kan kostnadsfritt ta kontakt med Enterprise Europe Network för att ta del av de tjänster som erbjuds. Enterprise Europe Network finns i cirka 40 länder och i Sverige finns 15 kontor, varav ett är Business Region Göteborg AB.

Mer information hittar du på Business Region Göteborgs webbplats Länk till annan webbplats. och hos Enterprise Europe Networks webbplats. Länk till annan webbplats.

Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Almi Företagspartner erbjuder finansiering och rådgivning. Rådgivning kan ske individuellt, i grupp eller via webbaserade tjänster. Därutöver erbjuder Almi seminarier och nätverksträffar i samarbete med externa aktörer.

Kontaktförmedling är en viktig del av rådgivningen. Almi har kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan. De arbetar över hela länet och är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland. Läs mer på Almi Företagspartners webbplats. Länk till annan webbplats.

Miljöbrön förmedlar studenter som hjälper företag samt andra organisationer med frågeställningar som berör miljö och hållbar utveckling.

Miljöbron vänder sig främst till små och medelstora företag i Västra Götaland. Ditt företag kan till exempel få hjälp med miljöutredning, energieffektivisering, produktutveckling, resvaneundersökning, avfallsfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, miljörätt, kemikaliefrågor och miljöpolicy. All hjälp är kostnadsfri.

Studenterna kommer vanligen från något av lärosätena i Västra Götaland. Via Miljöbron får du enkelt kontakt med blivande civilingenjörer, ekonomer, marknadsförare, jurister, miljövetare, biologer, kemister med mera.

Miljöbrons webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?