Samverkan med polisen

Lilla Edets kommun och polisen samverkar inom det brottsförebyggande arbetet med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Mobilt poliskontor i Lilla Edet

Mobila poliskontoret har inga bestämda besökstider i Lilla Edet. De arbetar uppsökande och relationsskapande. När de besöker Lilla Edet träffar du dem oftast i en polismärkt minibuss som står parkerad vid ICA Boström på Göteborgsvägen. Du kan då besöka dem om du vill göra en polisanmälan, har frågor eller vill lämna tips.

De närmaste ordinarie poliskontoren finns i:

  • Trollhättan, Klintvägen 2
  • Kungälv, Ytterbyvägen 25

Du kan utföra en del polisärenden i kommunhuset

I kommunens medborgarservice kan du utföra enklare polisärenden. Du kan bland annat:

  • Lämna in hittegods (ej farligt gods eller vapen)
  • Hämta blanketter
  • Själv göra en digital polisanmälan via en dator
  • Låna märkverktyg för att märka stöldbegärlig egendom.

Medborgarlöftet - en långsiktig gemensam satsning

Polisen och kommunen samarbetar också långsiktigt för att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande. Ett gemensamt Medborgarlöfte beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialog med kommuninvånarna samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Överenskommelse om samverkan

Lilla Edets kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Östra Fyrbodal, har slutit en samverkansöverenskommelse för att fortsätta samverkan i det brottsförebyggande arbetet och för att öka tryggheten i Lilla Edets kommun. Syftet är att fördjupa och strukturera samverkan mellan parterna. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Lilla Edets kommun.

Inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området ska det i samverkan arbetas fram en gemensam lägesbild. Den ska ligga till grund för ett medborgarlöfte, ett arbete som ska utvärderas vartannat år.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?