Kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Lilla Edets kommun samarbetar med kommunpolisen och kommunens bostadsbolag Edethus AB för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Varje vecka sammanställer kommunen tillsammans med Polisen och Edethus AB en lägesbild som baseras på anmälda brott, otrygghet och störning av ordning. Kommunen tar frågan om trygghet på största allvar och därför finns också en överenskommelse om samverkan mellan Polisen och kommunen, samt ett medborgarlöfte.

Ny lag ökar kommunens roll i brottsförebyggande arbete

Under 2023 träder en ny lag i kraft gällande kommuners roll i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska kontinuerligt kartlägga brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område, analysera och komplettera resultatet och sammanställa det i en lägesbild.

Syftet med lägesbilden är främst att få fram underlag för planering och genomförande av åtgärder som kan leda till minskad brottslighet och ökad trygghet - det vill säga rätt förebyggande åtgärder i förhållande till de brottsproblem som finns.

Lägesbilden täcker inte in samtliga incidenter från kommunen eller polisen, utan är till för att skapa en överblick av den lokala situationen. Lägesbilden tar heller inte upp frågor som rör enskilda individer.

Utifrån lägesbilden ska kommunen formulera en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska fungera som ett instrument för prioritering och beslutsfattande. Den är också viktig för att konkretisera vad som ska göras.

Kommunen ska minst vartannat år uppdatera sin lägesbild och följa upp åtgärdsplanen.

Olika delar i arbetet kompletterar varandra

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är allt som både individer och samhälle gör för att förhindra att brott sker och sådant som gör att människor känner sig trygga och inte rädda för att drabbas av brott. Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet ska tjäna alla människor i kommunen.

Både socialt förebyggande arbete (att minska individers brottsbenägenhet) och situationellt förebyggande arbete (minska risken för brott i specifika miljöer/situationer) är nödvändiga delar i arbetet och kompletterar varandra.

Så här ser kommunens organisation för brottsförebyggande arbete ut:

Styrgrupp

Styrgruppen har som huvudsaklig uppgift att ytterst ansvara för att Lilla Edets kommun har visioner, mål, strategier och finansiering för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Gruppen ansvarar också ytterst för att det arbetas aktivt och effektivt mot visionen och målen, samt för årlig uppföljning.

Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunchef, sektorchefer och VD Edethus AB. Säkerhetsavdelningen och kommunpolis är ständigt adjungerade till styrgruppen och föredragande för arbetet. Möten sker två gånger per år.

Brottsförebyggande råd

Kommunens lokala brottsförebyggande råd fungerar som beredningsgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Gruppen har som huvudsakliga uppgifter att vara en länk mellan styrgruppens beslut och utförandet samt att arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning av arbetet.

Brottsförebyggande rådet har huvudansvar för det långsiktiga proaktiva förebyggande arbetet, men kan även bidra i det kortsiktiga arbetet på olika sätt. Består av kommunens säkerhetsavdelning, folkhälsoutvecklare, kommunpolis, räddningstjänst, representanter från kommunala sektorer och Edethus AB, näringslivsutvecklare, föreningslivsrepresentant och kommunikatör. Möten sker fyra gånger per år.

Operativ grupp

Operativa gruppen har som huvudsaklig uppgift att ansvara för att det kortsiktiga och ständiga arbetet med kartläggning, analys, insatser och uppföljning konkret genomförs.

Operativa gruppen består av säkerhetsavdelning, kommunpolis och Edethus AB. Möten sker en gång per vecka för att upprätta veckolägesbild.

Trygghet är ett gemensamt ansvar och du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet i vår kommun. Vi kan alla agera när vi ser eller upplever situationer som påverkar känslan av trygghet.

Här är några tips på hur du själv kan agera för ökad trygghet i ditt närområde:

Trygghetsvandra

Delta i grannsamverkan

Delta i trygghetsrond

Felanmäl gata, park och torg

Tipsa polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl brott eller förlust till polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl misstanke om barn som far illa

Tips till dig som förälder eller annan viktig vuxen för tonåring

Har du frågor eller funderingar kring trygghet?

Välkommen att i så fall höra av dig! Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?