Elever med särskilda behov

Skolan ska anpassas till varje elev och barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Undervisningen organiseras på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång. Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i anpassad grundskola.

Om skolan efter utredning kommer fram till att en elev har det som skollagen kallar särskilda behov är rektorn skyldig att anpassa undervisningen på ett sådant sätt att det är möjligt för eleven att nå kunskapskraven. Om kunskapskraven anses omöjliga att nå kan eleven ha rätt till anpassad grundskola.

Om du har funderingar och känner oro för ditt barn, ta kontakt med klasslärare eller rektor där ditt barn går i skolan.

Familjestödsverksamheter

Det finns också stöd- och förändringsverksamheter för familjer. I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan ibland behöva stöd i sin roll som förälder.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?