Förhandsbesked

Lilla Edets kommun kan genom förhandsbesked meddela om en byggnad eller annan anläggning kan tillåtas på viss plats, utan att göra en fullständig bygglovprövning.

Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden gör en prövning av lämpligheten i att bebygga marken. Prövning av lämpligheten görs för att byggherren ska få ett första besked och kunna fortsätta sin planering av bygget. Miljö- och byggnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet under förutsättning att ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla:

  • ansökningsblankett
  • karta över den tänkta tomtplatsen med huset inplacerat samt anslutning till allmän väg och vatten- och avloppslösning

I vissa fall krävs geotekniska utredningar och/eller trafikbullerutredningar

För en lättare hantering är det bra om handlingar större än A3-format (29,7 x42 cm) lämnas in i elektronisk form, gärna pdf, till bygglov@lillaedet.se

Bedömning av ansökan

Det finns många aspekter att beakta. Det är viktigt att det nybyggda huset smälter väl in i miljön. Hur befintlig bebyggelse är förlagd och utformad är avgörande för vilken plats det passar att bygga på samt hur det nya huset utformas. Andra saker som beaktas är fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, allmänna anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggning med mera.

Avstyckning

Om du önskar stycka av tomten som huset ska byggas på, kan det göras efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ansökan om avstyckning görs hos lantmäteriet.

Vatten och avlopp

För dig som inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet krävs en egen lösning. För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig samt placering av anläggningen krävs oftast en mindre markundersökning där grundvattennivån undersöks. Resultatet och tillhörande ritningar bifogas tillståndsansökan som skickas in till miljöavdelningen för granskning. Miljö- och byggnämnden meddelar därefter ett skriftligt beslut i ärendet med eventuella villkor för avloppsanläggningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?