Olovligt byggande

Påbörja aldrig en byggnation utan att det finns ett skriftligt beslut. Att bygga utan bygglov blir dyrt, dessutom kan du bli tvungen att riva det olovligt byggda.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. För olovligt byggande måste kommunen, enligt regeringsbeslut, ta ut en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgift tas ut när du:

  • bygger nytt, bygger till eller ändrar användningen av byggnaden, om du inte har ett beviljat bygglov med startbesked
  • påbörjar en byggnation utan startbesked
  • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
  • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om sådan krävs
  • river en byggnad inom detaljplanerat område utan att ha rivningslov
  • utför en åtgärd inom detaljplanerat område eller i område med områdesbestämmelser som schaktning och fyllning mer än en halv meter utan att ha marklov. Det gäller även för trädfällning om det i detaljplanen/områdesbestämmelserna står att marklov erfordras
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, såsom rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad/rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp, ändring i bärande konstruktion

Avgift

Byggsanktionsavgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Avgiften kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Att inte följa lagen är kostsamt eftersom kommunen varken får sänka eller kan låta bli att utdöma avgiften. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som anspråket riktas mot få tillfälle att yttra sig. Byggsanktionsavigfterna är reglerade i plan- och byggförordningen kaptiel 9.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?