Kulturarvsplan

För att få en bättre överblick över Lilla Edets kommuns historia och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden har en plan för kulturarvet upprättas.

I arbetet har en dialog med Lilla Edetborna haft en central roll. Den lokalt förankrade kunskapen är en viktig tillgång i den fysiska planeringen. Förhoppningen har varit att man skall få in kunskap om sådana värden som inte går att mäta med vanliga planmetoder.

Kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet, sin egen själ. Hos kommuninnevånarna finns stor kunskap om vad som är viktigt i den egna hembygden. Det kan exempelvis gälla historien med sina avtryck i form av forntida lämningar, hus och öppna landskap eller särskilda identitets- och upplevelsevärden kopplade till olika platser eller företeelser.

Planen består av flera delar

Den nu presenterade kulturarvsplanen består av flera delar:

  • En översiktlig beskrivning av kommunen och dess kulturarv.
  • Föreliggande rapport som innehåller projektbeskrivning, planeringsdel och åtgärdsförslag
  • En lista med enskilda objekt med tillhörande kartor i skala 1:10 000 över bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter samt kulturlämningar av olika slag som finns i skog och mark.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?