Ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lilla Edets kommun. En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

Du som bor och verkar i Lilla Edets kommun kommer få möjlighet att tycka till och dela med dig av dina tankar under detta arbete. Tillsammans bidrar vi till att forma en plan för hur vi önskar att kommunen och dess orter ska se ut 2050.

Hur kan du påverka?

Du som bor och verkar i Lilla Edets kommun får nu möjlighet att bidra med dina tankar, idéer och erfarenheter genom att svara på frågorna:

  • Vilka platser i kommunen uppskattar du och varför?
  • Upplever du att det finns platser som behöver utvecklas på något sätt?

Det gör du digitalt via appen ”Ett bättre Lilla Edet” Öppnas i nytt fönster. under perioden måndag 18 mars – söndag 5 maj.

  •  
  • Du kan också bidra med dina tankar på plats under dessa evenemang:
  •  

Fler tillfällen kan eventuellt tillkomma.

Resultatet av medborgardialogen kommer användas som underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen. Även de tankar och idéer som ni som bor och verkar i kommunen bidrog med inför skapandet av vår gemensamma vision för Lilla Edets kommun samt resultaten av den medborgarundersökning som gjordes 2023 kommer användas som underlag till översiktsplanen.

En översiktsplan fungerar som en långsiktig övergripande plan för hur Lilla Edets kommun ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i planeringen för bland annat mark, vatten, bostäder, trafik och naturområden.

Genom att involvera kommuninvånare och andra berörda parter i processen att ta fram översiktsplanen strävar kommunen efter att säkerställa att planen är representativ och tar hänsyn till olika synpunkter och behov.

Lilla Edets kommuns gällande översiktsplan antogs 2012.

De olika stegen i framtagandet av ny översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2024 att en ny översiktsplan ska tas fram.

Under initieringsfasen förs medborgardialog med dem som bor och verkar i kommunen. Det samlas även in annan information som behövs som underlag och behov och förutsättningar analyseras. Exempel på underlag är kartläggning av markanvändning, befolkningsprognoser, miljöaspekter och andra relevanta faktorer.

Kommunen presenterar ett förslag till en ny översiktsplan under ett så kallat samråd. Myndigheter, kommuninvånare, näringsliv, föreningar och andra berörda får lämna synpunkter på förslaget. Medborgardialog genomförs igen.

Förslaget uppdateras utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Under granskningsskedet visas det uppdaterade förslaget upp på nytt för att åter inhämta synpunkter.

Efter att granskning genomförts har kommunen ännu en möjlighet att justera planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. Lilla Edets kommun siktar på att den nya översiktsplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige i mars 2026.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?