Laddinfrastrukturplan

Lilla Edets kommun arbetar för ett mer miljöanpassat transportsystem och verkar för en förbättrad infrastruktur för laddfordon.

Kommunen anser att ökad andel eldrivna fordon är en av flera viktiga åtgärder för att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Lilla Edets kommun har tagit fram en laddinfrastrukturplan. Syftet med planen är att säkerställa att Lilla Edets kommun som geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för elbilar. Planen innefattar bland annat en genomgång av nuläge och behov, samt förslag på prioriterade platser för lokalisering av nya laddstationer för publik laddning. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer vid satsningar på laddinfrastruktur.

Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område ska uppnå en andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?