Detaljplaner

Med utgångspunkt i översiktsplanen (ÖP) gör kommunen detaljplaner (DP) vilka styr användningen och utformningen av enskilda områden eller i vissa fall enstaka fastigheter. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. I Lilla Edets kommun finns cirka 250 gällande detaljplaner.

En detaljplan medför rättigheter och skyldigheter både för berörda fastighetsägare och kommunen. Den är resultatet av en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och upprättas på uppdrag av de förtroendevalda i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Upprättad detaljplanen ger markägaren rätt att få bygglov enligt planen under den så kallade genomförandetiden. Efter genomförandetidens slut bortfaller garantin, planen fortsätter dock att gälla tills dess den ändras eller upphävs.

En detaljplan ska tas fram för ny sammanhållen bebyggelse, ändring eller bevarande av mark- och vattenområden eller för bebyggelse som har en betydande inverkan på sin omgivning. Den ger de juridiska förutsättningar som beaktas vid bygglov, marklov, rivningslov, marköverlåtelse, fastighetsreglering, utformning av allmänna platser och andra åtgärder.

Det är alltid bra att ta reda på vad detaljplanen och andra planer i omgivningen tillåter innan du köper en fastighet eller bestämmer dig för att bygga ut. Kontakta kommunens planerings- och exploateringsenheten för upplysningar om gällande planer och vilka områden som berörs.

Pågående planer

Planer och program ute på samråd eller granskning

Antagna detaljplaner

Gällande detaljplaner

Plan- och bygglagen (PBL)

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i PBL. Där finns bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om krav på byggnader m.m. Där anges också hur samråds- och granskningsskedena ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på planförslagen.

Ansökan om ny detaljplan eller ändring av en gällande detaljplan

Vill du ansöka om planläggning eller planändring finns en blankett på sidan e-tjänster och blanketter Öppnas i nytt fönster. som du kan fylla i och skicka till planerings- och exploateringsenheten. Kommunstyrelsen ska ta ställning till ansökan om planbesked inom fyra månader, från det att en komplett ansökan inkommit.

Avgift för planbesked

En avgift tas ut i samband med ansökan om planbesked. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

Plankostnadsavtal

Upprättande av detaljplan ska föregås av ett plankostnadsavtal mellan sökanden och Lilla Edets kommun. Avtalet reglerar kostnader och åtaganden under planprocessen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?