Så kan du påverka

Lilla Edets kommun strävar efter att samhällsplaneringen ska ske med en bred demokratisk förankring. Ju tidigare i planprocessen du framför dina synpunkter, desto bättre.

Under planprocessen har du som är berörd av en plan möjlighet att framföra dina synpunkter genom ett skriftlig yttrande, detta kan du göra under programsamråd, samråd och granskning/utställning. De olika stegen i processen är:

 • programsamråd (förekommer inte alltid)
 • samråd
 • granskning (vid översiktsplan heter steget utställning)
 • antagande
 • laga kraft

Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen. Det är under programsamråd och samråd som det finns störst möjlighet att göra ändringar i planförslaget.

Under samrådstiden håller, i vissa fall, kommunen ett informationsmöte om planförslaget, dit berörda sakägare kallas. Vid utökt förfarande är mötena alltid öppna för allmänheten och du får tillfälle att ställa frågor. Alla yttranden kommenteras skriftligt av kommunen, redovisas i samrådsredogörelse och granskningsutlåtandet.

De som under samråds- eller granskningsskedet lämnat in skriftliga synpunkter kan överklaga ett beslut om antagande. Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska överklagas till mark- och miljödomstolen.

När Lilla Edets kommun tar fram en översiktsplan, fördjupning av översiktsplan eller ett tillägg till översiktsplanen har du samma möjlighet att framföra dina synpunkter genom ett skriftlig yttrande under samrådet och utställningen.

Enligt plan- och bygglagen ska planförslaget bland annat granskas av:

 • länsstyrelsen
 • berörda kommuner
 • Trafikverket - om berörd
 • lantmäteriet
 • berörda förvaltningar och nämnder
 • berörda sakägare
 • övriga berörda myndigheter och sammanslutningar

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?