Översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Lilla Edets kommun ansvarar och planerar för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Översiktsplanen med mål, visioner och konkreta kartor är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument, och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet.

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen men är inte juridiskt bindande. Den ligger till grund för kommunens ansvar att se till att bebyggelse uppförs på mark som är lämplig för ändamålet. Den ska också säkerställa att det tas hänsyn till miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Direktiven i översiktsplanen visar en viljeinriktning för utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden och ska ligga till grund för detaljerad planering. Översiktsplanens aktualitet måste prövas under varje mandatperiod. Gällande översiktsplan för Lilla Edets kommun är antagen och vann laga kraft i juli 2012.

Översiktsplanen finns att läsas här på hemsidan. Planen illustreras med en karta vilken visar intresseområden som behandlas i texten i översiktsplanen. På kartan kan du välja att tända och släcka lager för att visa olika intresseområden.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?