Biologisk mångfald på grönytor

Lilla Edets kommun ser över skötseln av våra grönytor och provar bland annat att omvandla en del av våra tidigare kortklippta gräsmattor till ängsmark. Ytorna som berörs finns på olika orter i kommunen. Arbetet görs som ett led i förbättringar av stadsmiljön, men är även en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Lilla Edets kommun ansvarar för skötseln av en stor mängd grönytor, både gräsmattor, parker, tätortsnära skogsmark och vägkanter. Grönytor i tätorterna har många viktiga funktioner; de är viktiga för vardagsrekreation och välbefinnande, fungerar också som luftrenare, vattenreglerare och skapar en attraktiv och trivsam boendemiljö. Med rätt skötsel kan de även utgöra viktiga livsmiljöer för djur och växter.

Många av våra vilda pollinatörer, som vildbin, fjärilar och blomflugor har svårt att hitta pollen och nektar i landskapet. Det saknas helt enkelt blommor!

Genom att skapa bättre förutsättningar för blommande örter i en del av våra kommunala grönytor, kan vi bidra till att bromsa minskningen av många hotade insektsarter. Blomstrande ängar ger en vacker utomhusmiljö och de blommande växterna är viktiga för pollinerande insekter. Att slå ängen en gång om året i stället för att klippa gräset flera gånger per månad kan dessutom bidra till en lägre driftskostnad på sikt.

Arbetet med en förändrad skötsel är långsiktig och olika metoder testas för att hitta ett arbetssätt som är ekonomiskt och praktiskt genomförbart. På några platser har vi skapat ängsmark genom att byta ut jorden och så ängsfrö. På andra ytor ändras skötseln till slåtter med uppsamling av hö en-två gånger per år, en metod som ger resultat först om ett par år. På andra gräsytor, till exempel i parker och andra ytor där människor vistas, klipps gräset kort.

Inom ramen för förändringsarbetet genomförs särskilda projektsatsningar som du kan läsa mer om nedan.

Två ängar anlades under våren 2021 genom avschaktning av jord, påförsel av ängsjord samt sådd av ängsväxter från den svenska floran. Den ena längs Göteborgsvägen vid hyreshusområdet Klosteräng i Lödöse och den andra vid busshållplatsen i Göta.

Arter som du förhoppningsvis ska kunna se blomma i ängen är bland annat flockfibbla, röllika, käringtand, getväppling, nysört, svartkämpar, höskallra, rödblära, färgkulla, åkervädd, ängsvädd, gullviva och många fler.

Det tar lång tid för ängen att växa upp och den följer årstidens växlingar. Det gör att den tidvis kan se lite ovårdad ut, men det är bara i väntan på nästa blomning.

Att omvandla en gräsyta till ängsmark genom att bara ändra skötseln tar flera år. Därför kan det dröja innan vi får någon omfattande blomning på sådana ytor. I våra anlagda ängar i Lödöse och Göta har vi bytt jord och sått in fröer och fick därför en fin blomning av främst ettåriga växter samma år. Under följande år kommer blomningen bli mindre omfattande. Detta är helt naturligt och beror på att gräsen börjar etablera sig i ängen. Med rätt skötsel skapar vi en återkommande blomsteräng till glädje för djur och människor.

Projektet är ett pilotprojekt och ängens utveckling följs nogsamt.

Tack vare statliga bidrag genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har medarbetare som arbetar med skötseln av våra grönytor fått möjlighet att lära sig slå med lie. Genom projektet har kunskapen inom kommunen ökat både vad gäller betydelsen av ängsmarker och hur ängsmarker historiskt har skötts och vilken roll ängen har i den moderna tätorten. Lien har introducerats som ett komplement till "verktygslådan" och de som arbetar med grönyteskötseln ser alternativ till traditionell gräsklippning för att öka biologisk mångfald och minska på kostnader, utsläpp och buller.

Även kommuninvånarna har fått möjlighet att testa slåtter med lie. I juli 2022 arrangerades en heldagskurs för allmänheten i lieslåtter i samarbete med Mats ”Lie-Mats” Rosengren. Kursen genomfördes vid ängen i Lödöse och blev snabbt fullbokad.

I framtiden planeras fler arrangemang i anslutning till våra ängar där du som är intresserad kan få prova på att slå med lie och lära dig mer om ängsskötsel.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?