Träd i tätort

Träd i bostadsområden, i parker, offentliga miljöer och tätortsnära naturområden är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och är betydelsefulla för hälsa och rekreation. Träd i tätorten ger svalka under varma dagar, upptar dagvatten, renar luft och reglerar temperaturen. Träden skapar attraktiva boendemiljöer.

Lilla Edets kommun äger och förvaltar en del av den skog som ligger nära eller i kommunens tätorter. Förvaltning och underhåll av skogen sköts av Skogssällskapet på uppdrag av kommunen. Du som fastighetsägare får inte själv ta ner träd som växer på kommunal mark.

Skyddsvärda träd

Gamla, grova och håliga träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Ju äldre ett träd är, desto mer artrikt är det och många sällsynta arter av bland annat lavar, insekter och fåglar är beroende av just gamla eller håliga träd för sin överlevnad. De skyddsvärda träden finns ofta i odlingslandskapet men är också vanliga i städer och tätorter. Förr i tiden var det vanligt med stora ekar i beteshagarna runt gårdarna och så kallade vårdträd i närhet till husen.

I Sverige finns en stor andel av Europas jätteträd, framför allt i form av ekar. Vi har därför ett stort ansvar för att värna dessa träd. Det är oftast ädellövträd som ek, lönn, ask och lind som blir så gamla så att de räknas som särskilt skyddsvärda träd. Det är också viktigt att bevara igenväxande marker som kanske tidigare betats. Igenväxning medför att gamla, fina ekar eller andra grova lövträd riskerar att få för lite ljus och tar skada. Det är viktigt att sly regelbundet röjs undan runt sådana värdefulla träd så att de kan fortsätta utgöra en viktig livsmiljö för många arter under lång tid framöver.

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom. För att bedöma risken görs en sammanvägning av sannolikheten för att en viss händelse inträffar, till exempel att en gren faller ner, och konsekvensen av den händelsen. En hålighet i stammen eller döda grenar i kronan kan tolkas som att ett träd är döende eller på väg att rasa - men så behöver det inte vara. Placeringen av trädet är avgörande för om det utgör en risk, till exempel om det står nära en elledning, en fastighet, en trafikerad väg eller en gång- och cykelväg. I bedömningen om vilka åtgärder som ska vidtas tas hänsyn till trädets biologiska värden - om trädet har ett högt naturvärde krävs starka skäl för att ta ner trädet och det ska vara klarlagt av exempelvis en arborist att trädet utgör en risk.

Om du är orolig att ett träd utgör en risk för personer eller egendom gör du en anmälan via vår digitala tjänst "Ett bättre Lilla Edet Öppnas i nytt fönster." eller appen med samma namn. Bedöms trädet vara ett riskträd vidtas åtgärder. Ibland kan det räcka med beskärning för att minska risken.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?